Były pre­mier Quebe­ku, Jean Cha­rest, ogło­sił, że nie zamie­rza ubie­gać się o sta­no­wi­sko lide­ra fede­ral­nych kon­ser­wa­ty­stów. Cha­rest udzie­lił wywia­du Radio-Cana­da we wto­rek. Stwier­dził, że kan­dy­da­to­wi spo­za par­tii będzie trud­no spro­stać regu­łom wybo­rów w tak krót­kim cza­sie (wybo­ry lide­ra zapla­no­wa­no na 27 czerw­ca). Dodał, że par­tia bar­dzo się zmie­ni­ła od cza­su, gdy odszedł z niej w 1998 roku, by zostać lide­rem pro­win­cyj­nych libe­ra­łów. Ponad­to teraz poświę­ca czas rodzi­nie oraz pra­cu­je jako praw­nik i dorad­ca stra­te­gicz­ny, więc nie ma ocho­ty wra­cać do polityki.