W szyb­ko zmie­nia­ją­cych się kon­fi­gu­ra­cjach geo­po­li­tycz­nych, zacie­śnia­ją­cy się wie­lo­wąt­ko­wy alians Izra­ela z Rosją może sta­no­wić począ­tek bar­dziej zna­czą­ce­go zbli­że­nia rosyj­sko-ame­ry­kań­skie­go, mają­ce­go anty­chiń­ski pod­tekst — komen­tu­je Andrzej Kumor