O nad­cho­dzą­cych wybo­rach pre­zy­denc­kich w Pol­sce roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor