Wysta­wa histo­rii pol­skie­go wzor­nic­twa przemysłowego

W gale­rii The Bake­ry w Toron­to nie­opo­dal Exhi­bi­tion czyn­na jest do 16 lute­go objaz­do­wa wysta­wa zaty­tu­ło­wa­na “Ele­men­tarz pol­skie­go dyz­aj­nu”, czy­li po pro­stu wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go — obej­mu­ją­ca cza­sy od II RP; słyn­ne pudeł­ko z Pta­sim Mlecz­kiem Wedla, czy kom­plet kawo­wy z Ćmie­lo­wa poprzez cza­sy powo­jen­ne, bar­dzo inte­re­su­ją­cą deka­dę dru­giej poło­wy lat 50. i takie pro­jek­ty jak samo­chód syren­ka sport czy smyk (szko­da, że nie przed­sta­wio­no beski­da), adap­ter “Bam­bi­no”, czy skła­da­ne pół­ki god­ne dzi­siej­sze­go wzor­nic­twa IKEA. Oczy­wi­ście, jest to bar­dzo wyryw­ko­wy prze­gląd, tym nie­mniej poka­zu­je, jak wiel­ki był poten­cjał pol­skie­go wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go i jak bar­dzo było ono na swe cza­sy nowoczesne.

Pol­ska sztu­ka użyt­ko­wa roz­wi­ja­ła się na grun­cie dwóch ide­owych nur­tów. Pierw­szym z nich był Ruch Odro­dze­nia Sztuk i Rze­miosł, któ­ry naro­dził się na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku, dru­gi — zapo­cząt­ko­wa­ny w latach 20. podą­żał za kon­cep­ta­mi awan­gar­do­wych kie­run­ków arty­stycz­nych nasta­wio­nych na poszu­ki­wa­nie nowej for­my i funk­cjo­na­lizm. Oba uzu­peł­nia­ły się. Przed­sta­wio­no pro­jek­ty wie­lu pol­skich arty­stów, Wśród auto­rów są: Ola Nie­psuj, Paweł Joń­ca, auto­rzy wie­lu kul­to­wych pro­jek­tów są jed­nak nie­zna­ni. Wysta­wę moż­na obej­rzeć w budyn­ku przy Fra­ser Ave nr 2 w Toron­to. W ramach toron­toń­skie­go festi­wa­lu Desi­gn­TO 2020.

Reklama