Komen­tarz na temat trzech wyda­rzeń minio­ne­go tygodnia:
pro­po­zy­cji wpi­sa­nia do Kon­sty­tu­cji RP człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej; Twi­cie pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go zapew­nia­ją­cym że Pol­ska nie wypła­ci “żad­nych odszko­do­wań”, oraz kry­ty­ce przez pre­zy­den­ta Trum­pa wyklu­cze­nia pra­wi­co­wych komen­ta­to­rów z plat­form społecznościowych.

[yop_poll id=“1”]reklama