Bur­mi­strzo­wie miast na całym obsza­rze Wiel­kie­go Toron­to twier­dzą, że wal­ka ze wzro­stem prze­mo­cy zwią­za­nej z bro­nią w regio­nie będzie wyma­ga­ła bar­dziej zde­cy­do­wa­nych dzia­łań na gra­ni­cy Kana­dy i Sta­nów Zjednoczonych.

Bur­mistrz Toron­to John Tory wypo­wia­dał się  po spo­tka­niu przy­wód­ców władz muni­cy­pal­nych i sze­fów poli­cji z całe­go regio­nu aglo­me­ra­cji, a tak­że przed­sta­wi­cie­li rzą­dów fede­ral­nych i prowincji.

Tory poin­for­mo­wał, że pre­zen­ta­cja przed­sta­wio­na na spo­tka­niu poka­zu­je, iż 80 pro­cent bro­ni skon­fi­sko­wa­nej w Toron­to pocho­dzi ze źró­deł zagra­nicz­nych, pod­czas gdy odse­tek w ten w oko­licz­nych regio­nach muni­cy­pal­nych się­ga sie­dem­dzie­się­ciu kil­ku procent.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia uzgod­ni­li, że miej­sco­wi sze­fo­wie poli­cji spo­tka­ją się z Kana­dyj­ską Agen­cją Służb Gra­nicz­nych, aby omó­wić ten problem.

Roz­ma­wia­no rów­nież o potrze­bie refor­my praw­nej pro­ce­du­ry zwol­nie­nia za kau­cją i fero­wa­nia wyro­ków, a tak­że szer­sze­go sto­so­wa­nia elek­tro­nicz­nych bran­so­le­tek monitorujących.

Tory twier­dzi, że współ­pra­ca mię­dzy wszyst­ki­mi szcze­bla­mi rzą­du będzie koniecz­na w celu roz­wią­za­nia pro­ble­mu prze­mo­cy zwią­za­nej z bro­nią, któ­ry nara­sta  w całej GTA.

Wie­lu eks­per­tów wska­zu­je, że więk­szość strze­la­nin doty­czy woj­ny gan­gów, pora­chun­ków mafij­nych i innych wyda­rzeń z życia prze­stęp­czo­ści zorganizowanej.