Infor­ma­cyj­na podejrzliwość

Czy­taj­my, oglą­daj­my, słu­chaj­my i prze­sie­waj­my infor­ma­cje… — wide­ofe­lie­ton A. Kumora