W Lubli­nie trwa­ją trzy­dnio­we obcho­dy 80. rocz­ni­cy wywó­zek Pola­ków w głąb Związ­ku Socja­li­stycz­nych Repu­blik Sowiec­kich, pod­czas któ­rych są upa­mięt­nia­ne ofia­ry tam­tych wydarzeń

W 2020 r. przy­pa­da 80. rocz­ni­ca maso­wych depor­ta­cji Pola­ków na Sybir. 10 lute­go 1940 r. wła­dze Związ­ku Socja­li­stycz­nych Repu­blik Sowiec­kich prze­pro­wa­dzi­ły pierw­szą (z czte­rech) maso­wą depor­ta­cję oby­wa­te­li II Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w głąb pań­stwa sowiec­kie­go – pół­noc­nej Rosji i zachod­niej Sybe­rii. Wywie­zio­no wte­dy oko­ło 140 tys. ludzi. W nie­ludz­ki warun­kach trans­por­to­wa­no ich na nie­ludz­ką zie­mię. W cza­sie trans­por­tu depor­to­wa­ni umie­ra­li z wyczer­pa­nia, gło­du i zimna.

W nie­dzie­lę 9 lute­go roz­po­czę­ły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce ofia­ry maso­wych depor­ta­cji. Wier­ni modli­li się w ich inten­cji w Koście­le Pobry­gid­kow­skim, a następ­nie prze­szli pod pomnik Mat­ki Sybi­racz­ki, gdzie zosta­ły zło­żo­ne kwia­ty. Lubel­ski IPN repre­zen­to­wał szef lubel­skie­go oddzia­łu Mar­cin Krzysz­to­fik oraz naczel­nik Oddzia­ło­we­go Biu­ra Edu­ka­cji Naro­do­wej IPN w Lubli­nie Mag­da­le­na Śladecka.

Pre­zes Związ­ku Sybi­ra­ków Oddział w Lubli­nie, Janusz Paw­łow­ski, przy­po­mniał tra­gicz­ną histo­rię, któ­ra spo­tka­ła oby­wa­te­li II RP wywie­zio­nych w głąb pań­stwa sowiec­kie­go. Zazna­czył, że mimo krzyw­dy jaka ich spo­tka­ła Sybi­ra­cy nie czu­ją nie­na­wi­ści, ponie­waż prze­ba­czy­li swo­im opraw­com. Dodał jed­nak, że prze­ba­cze­nie nie rów­na się zapo­mnie­niu i będą pie­lę­gno­wać pamięć o tym co się sta­ło. O pomoc w tym popro­sił młodzież.

Prof. dr hab. Euge­niusz Nie­bel­ski z KUL eks­pert od losów pol­skich zesłań­ców na Sybe­rię wygło­sił wykład na temat tego jak wyglą­da­ła sytu­acja Pola­ków depor­to­wa­nych w głąb car­skiej Rosji i a póź­niej pań­stwa sowiec­kie­go. Tra­gicz­ną histo­rię przed­sta­wił na przy­kła­dzie rodzi­ny Migurskich.

Zapre­zen­to­wa­na zosta­ła tak­że eks­po­zy­cja sta­ła „A myśmy szli i szli – nie­po­ko­na­ni” przy­go­to­wa­na przez Oddzia­ło­we Biu­ro Edu­ka­cji Naro­do­wej IPN w Lubli­nie. Wysta­wa ta zosta­ła stwo­rzo­na z mate­ria­łów źró­dło­wych i iko­no­gra­ficz­nych zebra­nych przez spo­łecz­ność XXVII LO w Lublinie.

Następ­ne­go dnia obcho­dy prze­nio­są się do budyn­ku IPN Lublin (ul. Wodo­poj­na 2). Tam zosta­ną prze­ka­za­ne infor­ma­cje o celach i zało­że­niach pro­jek­tu edu­ka­cyj­no-patrio­tycz­ne­go „80-lecie wywó­zek na Syberię”.

 

na pdst IPN

Wie­lu “Sybi­ra­ków” prze­szło dłu­gą dro­gę by osta­tecz­nie osiąść w Kana­dzie oto wspo­mnie­nia Pań­stwa Lasek:

Zesła­ni na Sybir wspo­mnie­nia Pań­stwa Lasek