• Licz­ba przy­pad­ków śmier­tel­nych w rezul­ta­cie zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem w Chi­nach prze­kro­czy­ła 1000,

  • WHO ostrze­ga, że ​​epi­de­mia może wymknąć się spod kontroli

  • 65 dodat­ko­wych przy­pad­ków, w tym 1 doty­czą­cy oby­wa­te­la Kana­dy, ziden­ty­fi­ko­wa­no na stat­ku wyciecz­ko­wym pod­da­nym kwa­ran­tan­nie w Japonii

  • Mini­ster finan­sów Kana­dy Bill Mor­ne­au, twier­dzi, że epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa będzie mia­ła „ zna­czą­cy” wpływ na gospodarkę

  • Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) ostrze­gła, że ​​roz­prze­strze­nia­nie się przy­pad­ków poza Chi­na­mi może być „iskrą, któ­ra sta­je się więk­szym ogniem” i stwier­dza, że ​​“rasa ludz­ka nie może dopu­ścić do nie­kon­tro­lo­wa­ne­go wybu­chu epidemii”.

W ponie­dzia­łek Chi­ny zgło­si­ły 108 nowych zgo­nów koro­na­wi­ru­sów na kon­ty­nen­cie, w porów­na­niu z 97 ofia­ra­mi poprzed­nie­go dnia. Jak poda­ła Naro­do­wa Komi­sja Zdro­wia, cał­ko­wi­ta licz­ba zgo­nów w Chi­nach kon­ty­nen­tal­nych osią­gnę­ła 1016. W ChRL odno­to­wa­no 2478 nowych potwier­dzo­nych przy­pad­ków, w porów­na­niu z 3062 w nie­dzie­lę, co daje łącz­ną licz­bę 42 638. Według danych WHO poza Chi­na­mi potwier­dzo­no 319 zaka­żeń w 24 kra­jach, z jed­ną śmier­cią na Filipinach.

Szef WHO Tedros Adha­nom Ghe­brey­esus powie­dział w ostat­nich dniach, że urzęd­ni­cy ds. Zdro­wia wykry­li zara­że­nie wiru­sem osób bez histo­rii podró­ży do Chin, w tym przy­pad­ki zgło­szo­ne we Fran­cji i Wiel­kiej Brytanii.

Wykry­cie tej nie­wiel­kiej licz­by przy­pad­ków „może być iskrą, któ­ra sta­je się więk­szym ogniem”. „Ale na razie to tyl­ko iskra” — powie­dział. „Naszym celem jest powstrzymanie”.

reklama

Zespół eks­per­tów pod prze­wod­nic­twem kana­dyj­skie­go epi­de­mio­lo­ga dr Bru­ce­’a Ayl­war­da przy­był już do Pekinu.

Obec­ne 42638 przy­pad­ków  nowe­go wiru­sa w Chi­nach znacz­nie prze­kra­cza 8 098 zacho­ro­wań na SARS.

Aktu­ali­za­cja WHO nastą­pi­ła po tym, jak ope­ra­tor stat­ku wyciecz­ko­we­go pod­da­ne­go kwa­ran­tan­nie Dia­mond Prin­cess poin­for­mo­wał, że na pokła­dzie wykry­to dodat­ko­we 66 przy­pad­ków zacho­ro­wań.  W oświad­cze­niu Prin­cess Cru­ises stwier­dza, że ​​wśród nowych przy­pad­ków jest Kana­dyj­czyk. Inni pasa­że­ro­wie są z Austra­lii, Anglii, Japo­nii, Fili­pin, Ukra­iny i Sta­nów Zjednoczonych.

Mini­ster zdro­wia Kat­su­no­bu Kato powie­dział, że japoń­ski rząd roz­wa­ża prze­te­sto­wa­nie wszyst­kich 3711 pasa­że­rów i zało­gi na stat­ku, co wyma­ga­ło­by od nich pozo­sta­nia na pokła­dzie, dopó­ki nie będą dostęp­ne wyni­ki. Orga­ny zdro­wia sta­ra­ją się dostar­czać leki, o któ­re pro­si ponad 600 pasa­że­rów. „Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby wszy­scy byli w dobrym zdro­wiu” — powie­dział Kato.

Rząd bry­tyj­ski ogło­sił, że wirus jest „poważ­nym i bez­po­śred­nim zagro­że­niem dla zdro­wia publicz­ne­go”, co w razie potrze­by daje wła­dzom upraw­nie­nia do przy­mu­so­we­go zatrzy­ma­nia zara­żo­nych osób. Zmia­na podej­ścia nastą­pi­ła po tym, jak przy­pa­dek Bry­tyj­czy­ka, któ­ry zła­pał wiru­sa w Sin­ga­pu­rze w stycz­niu, został powią­za­ny z co naj­mniej sied­mio­ma inny­mi potwier­dzo­ny­mi przy­pad­ka­mi w Europie.

Tym­cza­sem  chiń­ski bank cen­tral­ny porze­zna­czył 43 mld  dol. na nisko opro­cen­to­wa­ne pożycz­ki dla pro­du­cen­tów leków i arty­ku­łów medycz­nych lub innych firm zaan­ga­żo­wa­nych w wal­kę z wirusem.

W week­end rząd obie­cał obniż­ki podat­ków i dota­cje dla rol­ni­ków, super­mar­ke­tów, pro­du­cen­tów arty­ku­łów medycz­nych i firm, któ­re przy­czy­nia­ją się do wal­ki z chorobą

Przy­wód­cy Chin sta­ra­ją się utrzy­mać prze­pływ żyw­no­ści do zatło­czo­nych miast pomi­mo kon­tro­li i kwa­ran­tan­ny oraz stłu­mić oba­wy przed moż­li­wy­mi nie­do­bo­ra­mi i sko­ka­mi cen po pani­ce zaku­po­wej wyni­kłej po odcię­ciu  dostę­pu do Wuhan i pobli­skich miast.

Rząd poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek, że infla­cja osią­gnę­ła naj­wyż­szy od ośmiu lat poziom 5,4 pro­cent w porów­na­niu z rokiem ubie­głym w stycz­niu, spo­wo­do­wa­ny wzro­stem kosz­tów żyw­no­ści o 4,4 pro­cent. Ceny żyw­no­ści wzro­sły o 1,4 pro­cent w porów­na­niu z poprzed­nim miesiącem.