USA oskar­ża­ją czte­rech chiń­skich ofi­ce­rów o sha­ko­wa­nie w 2017 roku  fir­my usta­la­nia wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej Equifax

Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny USA Wil­liam Barr powie­dział w ponie­dzia­łek, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne oskar­ży­ły czte­rech chiń­skich hake­rów woj­sko­wych o wła­ma­nie na ser­we­ry agen­cji bez­pie­czeń­stwa kre­dy­to­we­go Equ­ifax, i kra­dzież danych  150 milio­nów ame­ry­kań­skich obywateli.

„Było to celo­we i doko­na­ne na maso­wą ska­lę naru­sze­nie w pry­wat­nych infor­ma­cji naro­du ame­ry­kań­skie­go” — stwier­dził Barr, infor­mu­jąc o oskar­że­niu czte­rech człon­ków Chiń­skiej Armii Ludo­wo-Wyzwo­leń­czej. Jest to jed­na z naj­więk­szych kra­dzie­ży danych w histo­rii USA.

Krok ten jest ostat­nim w serii kam­pa­nii władz ame­ry­kań­skich, aby wyko­rze­nić chiń­skie ope­ra­cje szpie­gow­skie w Sta­nach Zjednoczonych.

Od momen­tu zwró­ce­nia uwa­gi na Chi­ny w 2018 r. USA ujaw­ni­ły poważ­ną gru­pę chiń­skich urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, biz­nes­me­nów i naukow­ców zaj­mu­ją­cych się szpie­go­stwem w USA.

Hake­rzy spę­dzi­li całe tygo­dnie w sys­te­mie Equ­ifax, wła­mu­jąc się do sie­ci kom­pu­te­ro­wych, krad­nąc tajem­ni­ce fir­mo­we i dane oso­bo­we. Hake­rzy byli w sta­nie prze­jąć komu­ni­ka­cję oko­ło 34 ser­we­rów zlo­ka­li­zo­wa­nych w pra­wie 20 kra­jach, aby ukryć swą praw­dzi­wą lokalizację.

Mark Equ­or, dyrek­tor naczel­ny Equ­ifax, wyra­ził wdzięcz­ność za śledztwo.

Chiń­scy hake­rzy sta­li za maso­wym wła­ma­niem do Offi­ce of Per­son­nel Mana­ge­ment, któ­re  wią­za­ło się z kra­dzie­żą pouf­nych danych oso­bo­wych ujaw­nia­nych przez oso­by ubie­ga­ją­ce się o cer­ty­fi­kat bez­pie­czeń­stwa by móc pra­co­wać dla rzą­du USA.

Skra­dzio­ne dane mogą wspie­rać inne dzia­ła­nia szpie­gow­skie oraz wspie­rać maszy­no­we naucza­nie sztucz­nej inteligencji”

Equ­fax zgo­dził się zapła­cić do 700 milio­nów dola­rów tytu­łem odszko­do­wa­nia dla poszko­do­wa­nych konsumentów.