Czte­ry naj­więk­sze związ­ki zawo­do­we w Onta­rio pla­nu­ją strajk w pią­tek, 21 lute­go, co spo­wo­du­je cał­ko­wi­te zamknię­cie publicz­ne­go sys­te­mu edu­ka­cji w prowincji.

Decy­zję pod­ję­to w śro­dę w Toronto,po spo­tka­niu, na któ­rym prze­ma­wiał mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce w Roy­al York Hotel. Przed hote­lem set­ki nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych pikie­to­wa­ły na znak protestu.

Strajk 21 lute­go dotknie 2 milio­ny uczniów

reklama

W śro­dę nauczy­cie­le kon­ty­nu­owa­li   straj­ki rota­cyj­ne w licz­nych kura­to­riach, w tym w  Toronto.