13. eme­ry­tu­ra po raz pierw­szy wypła­co­na zosta­ła w 2019 r., teraz będzie świad­cze­niem corocz­nym — poin­for­mo­wa­ła w śro­dę sze­fo­wa MRPiPS Mar­le­na Maląg. Doda­ła, że w tym roku tra­fi ona do eme­ry­tów i ren­ci­stów w kwietniu.

Maląg przy­po­mnia­ła przy tym, że jest to świad­cze­nie na pozio­mie mini­mal­nej eme­ry­tu­ry, czy­li 1200 zł. Mówi­ła, że świad­cze­niem będzie obję­te ponad 9,8 mln osób, co prze­kła­da się na pra­wie 12 mld zł.

“Zapew­nia­my, że w mie­sią­cu kwiet­niu świad­cze­nie zosta­nie wypła­co­ne” — pod­kre­śli­ła Maląg.

Zwró­ci­ła przy tym uwa­gę na zarzut, o któ­rym mówi opo­zy­cja, czy­li że to świad­cze­nie odby­wa się kosz­tem osób nie­peł­no­spraw­nych. “To nie jest praw­da. Wszyst­kie pro­gra­my, któ­re zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych (…), będą reali­zo­wa­ne” — powie­dzia­ła. “Będzie­my reali­zo­wać je sku­tecz­nie” — dodała.

Sze­fo­wa MRPiPS w roz­mo­wie na ante­nie TVP Info mówi­ła też o tym, jak obec­ny rząd dba o pol­skie rodzi­ny, nie zapo­mi­na­jąc wła­śnie o senio­rach. “Dba­my o pol­skie rodzi­ny, pamię­ta­jąc o soli­dar­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej, o senio­rach”- wskazała.

Reklama