Reak­cja rzą­du fede­ral­ne­go na koro­na­wi­rus oraz na cha­os komu­ni­ka­cyj­ny spo­wo­do­wa­ny przez blo­ko­wa­nie linii kole­jo­wej w naj­waż­niej­szym kory­ta­rzu trans­por­to­wym Onta­rio przy­po­mi­na reak­cję pilo­ta, któ­ry nie wie co ma robić, gdy wyłą­czy się auto­pi­lot. Tur­bu­len­cje z jaki­mi mamy do czy­nie­nia poka­zu­ją, że jakość elit rzą­dzą­cych jest pora­ża­ją­co miał­ka, a pro­po­no­wa­ne roz­wią­za­nia nie­ade­kwat­ne — komen­tu­je Andrzej Kumor w wideofelietonie

Reklama