Potrze­bu­je­my przy­wódz­twa, aby rato­wać naszą gospo­dar­kę przed mały­mi gru­pa­mi, któ­re zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu publicz­ne­mu, kpiąc z rzą­dów pra­wa — mówi pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney. W Alber­cie nara­sta­ją nastro­je sepa­ra­ty­stycz­ne i fru­stra­cja z powo­du bier­no­ści władz fede­ral­nych wobec kry­zy­su wywo­ła­ne­go przez para­liż trans­por­tu kolejowego.