Lider wene­zu­el­skiej opo­zy­cji Juan Guaido wezwał w pią­tek swych zwo­len­ni­ków do ulicz­nych demon­stra­cji i mar­szu na Zgro­ma­dze­nie Naro­do­we, by opo­zy­cja odzy­ska­ła kon­tro­lę nad par­la­men­tem zablo­ko­wa­nym przez zwo­len­ni­ków rzą­du Nico­la­sa Maduro.

Od kil­ku tygo­dni opo­zy­cyj­ni depu­to­wa­ni nie mogą wejść do sie­dzi­by Zgro­ma­dze­nia Naro­do­we­go, nie wpusz­cza­ją ich tam poli­cja i tak zwa­ne “kolek­ty­wy”, gru­py uzbro­jo­nych cywil­nych zwo­len­ni­ków rzą­du Maduro.

Juan Guido na 27 lute­go zapo­wie­dział demon­stra­cje i pro­te­sty ulicz­ne opo­zy­cji “z udzia­łem wszyst­kich gre­miów i orga­ni­za­cji pod zjed­no­czo­nym dowódz­twem”, zaś na 10 mar­ca marsz na par­la­ment: “poma­sze­ru­je­my z mocą i zdo­bę­dzie­my wol­ność! (..) ponie­waż nad­szedł decy­du­ją­cy moment, aby otwo­rzyć wro­ta do demokracji”.

W Euro­pie, przed spo­tka­niem z Donal­dem Trum­pem, Juan Guaido, któ­re­go uzna­je za pra­wo­wi­te­go pre­zy­den­ta Wene­zu­eli ok. 50 kra­jów na świe­cie, spo­tkał się m.in. z bry­tyj­skim pre­mie­rem Bori­sem John­so­nem, pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem i kanc­lerz Nie­miec Ange­lą Merkel.

Wene­zu­ela pogrą­żo­na jest w głę­bo­kim kry­zy­sie poli­tycz­nym, odkąd w stycz­niu 2019 roku Madu­ro po nie­uzna­nych przez opo­zy­cję wybo­rach roz­po­czął nową kaden­cję jako pre­zy­dent kra­ju, a prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu i przy­wód­ca kra­jo­wej opo­zy­cji Juan Guaido ogło­sił się tym­cza­so­wym pre­zy­den­tem. Rząd Madu­ro wspie­ra­ją m.in. Rosja, Chi­ny, Kuba, Iran i Tur­cja. (PAP)

 

Rząd wene­zu­el­ski pre­zy­den­ta Nico­lása Madu­ro zatrud­nił tym­cza­sem fir­mę Amster­dam and Part­ners LLP, ame­ry­kań­ską kan­ce­la­rię praw­ni­czą, któ­ra rów­nież repre­zen­tu­je Tur­cję, w ramach wal­ki z suro­wy­mi sank­cja­mi ze stro­ny Waszyng­to­nu, poda­ła w pią­tek Asso­cia­ted Press .

Od 2015 r. Amster­dam poma­ga Tur­cji w ubie­ga­niu się o eks­tra­dy­cję islam­skie­go duchow­ne­go Fethul­la­ha Güle­na z USA, któ­ry oskar­ża Tur­cję o nie­uda­ną pró­bę zama­chu sta­nu z 15 lip­ca 2016 r.