Była amba­sa­dor Kana­dy w Izra­elu oskar­ży­ła miesz­kań­ców Kra­ko­wa o mor­do­wa­nie spo­łecz­no­ści żydowskiej.

Vivian Ber­co­vi­ci, któ­ra do 2016 roku peł­ni­ła funk­cję amba­sa­dor Kana­dy w Izra­elu, nazwa­ła Kra­ków mia­stem, któ­re ma szcze­gól­ne miej­sce w „mor­do­wa­niu” Żydów.

Kra­ków zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce w mor­do­wa­niu, tor­tu­rach i ani­hi­la­cji wła­snej spo­łecz­no­ści żydow­skiej. Wysił­ki mia­sta na rzecz komer­cja­li­za­cji tego są wul­gar­ne. Kra­ków to godzi­na jaz­dy z Auschwitz. Wie­dzie­li wszyst­ko. I nie zro­bi­li nic, aby to zatrzy­mać. Takie są fak­ty – czy­ta­my we wpi­sie dyplomatki.

Dyplo­mat­ka usnę­ła swój wpis, następ­nie ska­so­wa­ła całe kon­to na Twitterze.

Vivian Ber­co­vi­ci jest praw­nicz­ką wykształ­co­ną w Toron­to, zasia­da­ła w radzie nad­zor­czej kana­dyj­skiej tele­wi­zji CBC.

Na stro­nach Jeru­sa­lem Post czytamy:

Przed mia­no­wa­niem przez byłe­go pre­mie­ra Ste­phe­na Har­pe­ra na amba­sa­do­ra w Izra­elu,  erco­vi­ci przez 24 lata prak­ty­ko­wa­ła pra­wo w Toron­to. Była aktyw­nie zaan­ga­żo­wa­na w dyna­micz­ną spo­łecz­ność żydow­ską w Toron­to, pisa­ła felie­to­ny na tema­ty zwią­za­ne z Izra­elem w The Toron­to Star, wykła­da­ła jako adiunkt na Wydzia­le Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu w Toronto 

Obec­nie miesz­ka z młod­szą cór­ką w Izra­elu i zaj­mu­je się pry­wat­ny­mi przed­się­wzię­cia­mi biz­ne­so­wy­mi oraz wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi na tema­ty zwią­za­ne z Bli­skim Wscho­dem, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Izraela…