Pre­zy­dent elekt USA Joe Biden ma zła­ma­ną sto­pę i praw­do­po­dob­nie będzie musiał nosić but medycz­ny, poin­for­mo­wał jego zespół w nie­dzie­lę po tym, jak 78-latek został zabra­ny do leka­rza, ponie­waż pośli­zgnął się i upadł pod­czas zaba­wy z psem.

Biden, któ­ry zosta­nie naj­star­szym pre­zy­den­tem USA po zaprzy­się­że­niu w stycz­niu, doznał kon­tu­zji w sobo­tę w trak­cie zaba­wy z Majo­rem, jed­nym z jego dwóch owczar­ków niemieckich.

Oso­bi­sty lekarz pre­zy­den­ta elek­ta, Kevin O’Con­nor powie­dział, że prze­świe­tle­nie “potwier­dzi­ło  małe zła­ma­nia … w śródstopiu”.

Reklama

Bide­no­wie adop­to­wa­li Majo­ra w 2018 roku, pod­czas gdy Champ jest z rodzi­ną od 2008 roku. Major zosta­nie pierw­szym psem ratow­ni­czym, któ­ry zamiesz­ka w Bia­łym Domu. Oprócz psów wpro­wa­dzi się też jeden kot.