Prze­wod­ni­czą­cy fede­ra­cji nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych w Onta­rio, Sam Ham­mond, powie­dział, że jeże­li w cią­gu dwóch tygo­dni zwią­zek nie doga­da się z rzą­dem, akcje straj­ko­we zosta­ną zaostrzo­ne. Zazna­czył, że nie wyklu­cza straj­ku gene­ral­ne­go. Na razie nie spre­cy­zo­wał, jaką for­mę miał­by mieć ów zaostrzo­ny strajk, ale dał rzą­do­wi czas do 6 marca.

Na razie związ­kow­cy orga­ni­zo­wa­li straj­ki rota­cyj­ne. Cel na naj­bliż­sze dwa tygo­dnie to “wywie­ra­nie pre­sji poli­tycz­nej i mobi­li­zo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa”, zapo­wie­dział Ham­mond. Od śro­dy nauczy­cie­le z ETFO zaczy­na­ją 20-minu­to­we pikie­ty raz w tygo­dniu, wysy­ła­ją listy do swo­ich posłów pro­win­cyj­nych i mini­stra edu­ka­cji i zachę­ca­ją ludzi, by robi­li to samo. Ponad­to w ramach straj­ku wło­skie­go będą odma­wiać zastę­po­wa­nia w pra­cy nie­obec­nych kole­gów, jeśli szko­le nie uda się zna­leźć zapa­so­we­go nauczyciela.Reklama