Posło­wie z Alber­ty wzna­wia­ją obra­dy par­la­men­tu z zamia­rem przy­go­to­wa­nia nowej usta­wy wymie­rzo­nej prze­ciw­ko demon­stran­tom orga­ni­zu­ją­cym blo­ka­dy. Pre­mier Jason Ken­ney mówi, że kary powin­ny być zaostrzo­ne dla tych, któ­rzy pró­bu­ją osła­biać kry­tycz­ną infra­struk­tu­rę, w tym linie kole­jo­we. Ken­ney już wcze­śniej wypo­wia­dał się kry­tycz­nie o blo­ka­dach torów. Zwo­len­ni­cy wodzów indiań­skich Wet’suwet’en w zeszłym tygo­dniu usta­wi­li blo­ka­dę toro­wi­ska CN na przed­mie­ściach Edmon­ton. Pre­me­ir powta­rza, że za takie akcje pła­ci­my miej­sca­mi pra­cy. Cier­pi gospodarka.

Dru­gi pomysł na usta­wę rzą­du doty­czy refe­ren­dów. Ken­ney chce, by oby­wa­te­le mogli zgła­szać zagad­nie­nia, któ­re ich zda­niem powin­ny być roz­strzy­gnię­te wła­śnie na dro­dze refe­ren­dum. Ma to też otwie­rać moż­li­wość podej­mo­wa­nia decy­zji w spra­wach, któ­ry­mi rząd i par­la­ment z jakie­goś powo­du nie chcą się zająć, a miesz­kań­cy pro­win­cji uwa­ża­ją je za istotne.reklama