W nie­dzie­lę 1 mar­ca 2020 Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej Okręg Toron­to, przy współ­pra­cy Gmi­ny 1 Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go i Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toron­to, zapro­si­li całą Polo­nię na uro­czy­sto­ści uczcze­nia   żoł­nie­rzy anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go i nie­pod­le­gło­ścio­we­go podziemia.

O godz. 11: 00 odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta Msza Św. w koście­le św. Kazi­mie­rza, przez o. Janu­sza Jaje­śnia­ka OMI

- Nale­że­li do prze­klę­tych przez tych, któ­rzy chcie­li w Pol­sce zapro­wa­dzić wiecz­nie żywe idee Leni­na i chwa­ła Bogu ci jed­nak umar­li, dla­te­go witam tych, któ­rzy przy­cho­dzą dzi­siaj modlić się w inten­cji żoł­nie­rzy, któ­rzy byli patrio­ta­mi, praw­dzi­wy­mi boha­te­ra­mi naszej Ojczy­zny — powie­dział ksiądz Kazi­mierz Kozicki.

Reklama

Ojciec Jaje­śniak zwró­cił zaś uwa­gę na tych wszyst­kich cichych boha­te­rów, któ­rzy poma­ga­li żoł­nie­rzom wyklę­tym dając świa­dec­two, że Pola­cy nie zgo­dzi­li się na komunizm.

Ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści  przed Pomni­kiem Katyń­skim, pro­wa­dził Jan Cytow­ski, wice­pre­zes KPK OT i prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Pro­pa­go­wa­nia i Obro­ny Dobre­go Imie­nia Pol­ski i Pola­ków KPK. Roz­po­czę­ły się one od hym­nu Pol­ski i modli­twy, któ­rą popro­wa­dził o. Kozicki.

- Moi Dro­dzy, odmó­wi­my Anioł Pań­ski za naszych pole­głych bra­ci wyklę­tych, praw­dzi­wych boha­te­rów i praw­dzi­wych Pola­ków, a przez ich wsta­wien­nic­two módl­my się tak­że za nas samych, żeby­śmy mie­li odwa­gę i tę samą miłość do Ojczy­zny, któ­rą mie­li oni — powiedział.

Jan Cytow­ski sku­pił uwa­gę oko­ło 150 zgro­ma­dzo­nych uczest­ni­ków na wyja­śnie­niu okre­śle­nia „żol­nie­rze wyklę­ci”. Jesz­cze dziś żyją ludzie — mówił, któ­rzy boha­te­rów pod­zie­mia nazy­wa­ją ban­dy­ta­mi, znie­wa­ża­ją i zabi­ja­ją pamięć o nich.- Kil­ka lat temu spo­tka­łem, wła­śnie kie­dy powsta­ło muzeum na Rako­wiec­kiej, panią, któ­ra uczest­ni­czy­ła w pro­ce­sach jed­nej z sędzi , któ­ra jesz­cze żyła. To, z czym spo­ty­ka­li się oni na kory­ta­rzach sądów to po pro­stu prze­cho­dzi ludz­kie poję­cie; dalej znie­wa­ża­nie, dalej ten sam sto­su­nek. Oskar­żo­na sędzia powie­dzia­ła, że gdy­by mia­ła ten wyrok ogło­sić dzi­siaj, to był­by on taki sam. Dla­te­go war­to mówić, że dokąd się to nie zmie­ni w Pol­sce, będzie­my ich nazy­wa­li żoł­nie­rza­mi nie­złom­ny­mi — wyklętymi.

Wzru­sza­ją­cy wiersz p.t. „Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”, autor­stwa Tere­sy Zajew­skiej, wygło­sił Michał Ossow­ski, uczeń 11 kla­sy licealnej.

Wień­ce, kwia­ty, lub zapa­lo­ne zni­cze, skła­da­li: Kon­su­lat Gene­ral­ny RP. Zarząd Głów­ny Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, Koło 20 Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Kom­ba­tan­tów i dzia­łą­ją­ce przy nim Koło Pań „Nadzie­ja”, Zwią­zek Naro­do­wy Pol­ski w Kana­dzie Zarząd Głów­ny i Gmi­na 1 oraz Klub Polek i Klub Senio­ra przy Gm1, Polo­nia dla Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Szko­ła Pol­ska przy Kon­su­la­cie RP, Sto­wa­rzy­sze­nie Pamięć i Praw­da, Rada Wspie­ra­nia Stu­diów Pol­skich przy UofT, redak­cja „Goniec” i inni. Na zakoń­cze­nie cere­mo­nii, zło­żo­ne zosta­ły kwia­ty od Okrę­gu Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej,

Cere­mo­nia skła­da­nia wień­ców, kwia­tów i zni­czy przy sło­necz­nej, lecz mroź­nej i wietrz­nej pogo­dzie, poprze­dzi­ła ofi­cjal­ne wystą­pie­nia gości.

Kon­sul Gene­ral­ny RP, Krzysz­tof Grzel­czyk powie­dział mię­dzy inny­mi: W całej Pol­sce dzi­siaj odda­je się hołd żoł­nie­rzom wyklę­tym,  rów­nież w Toron­to tak wie­lu z nas przy­by­ło, chy­ba naj­wię­cej do tej pory,   bar­dzo się z tego cieszymy.

Kie­dy myślę o żoł­nier­zach wyklę­tych, to zawsze mi się przy­po­mi­na­ją sło­wa majo­ra Deku­tow­skie­go „Zapo­ry”, któ­ry na wieść o tak zwa­nej amne­stii odpo­wie­dział „amne­stia jest dla zło­dziei, my jeste­śmy Woj­sko Polskie”.

To byli żoł­nie­rze, któ­rzy byli wier­ni zło­żo­nej przy­się­dze i dla nich było oczy­wi­ste, że kie­dy jed­na oku­pa­cja zamie­nio­na zosta­ła na dru­gą nale­ży wal­czyć o wol­ną Pol­skę. Ale dzię­ki żoł­nie­rzem wyklę­tym, tak jak dzię­ki uczest­ni­kom wie­lu wcze­śniej­szych powstań, to marze­nie dalej trwa­ło i dzię­ki kolej­nym zry­wam w Pol­sce do tej wol­nej Pol­ski jed­nak doszli­śmy i ją utrzymujemy.

Wice­pre­zes ZG KPK, Juliusz Kirej­czyk powie­dział, że żoł­nie­rze wyklę­ci wpi­su­ją się w Pan­te­on pol­skie­go boha­ter­stwa.  Musi­my pamię­tać i czcić boha­te­rów, ale musi­my z całych sił wspie­rać roz­wój i siłę pol­skie­go pań­stwa tyl­ko wte­dy napraw­dę będzie­my mogli powie­dzieć, że jeste­śmy nie­pod­le­gli i będzie­my niepodlegli.

Mał­go­rza­ta Kar­bow­ska, pre­zes orga­ni­za­cji Polo­nia dla Pra­wa i Spra­wie­dli­wość, odczy­ta­ła list dyrek­to­ra tego muzeum na Rako­wiec­kiej Jac­ka Paw­ło­wi­cza, skie­ro­wa­ny do Polo­nii w Toron­to, z podzię­ko­wa­niem za pamięć o bohaterach.

Koń­co­we wystą­pie­nie nale­ża­ło do pre­ze­sa Okrę­gu Toron­to KPK, Bar­tło­mie­ja Habrow­skie­go, jed­ne­go z głów­nych orga­ni­za­to­rów uroczystości.

- Skła­da­my dziś hołd żoł­nie­rzom wyklę­tym, żoł­nie­rzom nie­złom­nym, wyda­je mi się, że naj­lep­szą for­mą tego hoł­du jest nie tyl­ko świę­to­wa­nie cele­bro­wa­nie dzi­siaj raz w roku; jest to pra­ca aktyw­na dla dobra Pol­ski, naszej Ojczy­zny. Wal­ka o Pol­skę nie musi być wal­ką z bro­nią w ręku, to może być nasza aktywność.

Nie mówię tego wyłącz­nie do Polo­nii kana­dyj­skiej, mówię do tych 20 mln ludzi. Pola­ków roz­sia­nych po całym świecie.

Do tej pory Polo­nia kana­dyj­ska napraw­dę była jed­ną z naj­bar­dziej aktyw­nych Polo­nii świa­ta. Chciał­bym żeby­śmy tę tra­dy­cję, tę  chlub­ną tra­dy­cję kontynuowali.

Jest nas bar­dzo dużo, ale chciał­bym żeby to gro­no ludzi aktyw­nych, któ­rym spra­wy pol­skie, spra­wy naszej Ojczy­zny są bli­skie ser­cu, żeby było jak naj­więk­sze i coraz większe.

To, co robi­my, jako Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej okręg Toron­to, mam nadzie­ję, że dołą­cza­ją się do tego też inne okrę­gi, a nawet kie­ru­ję ten mój apel do Polo­nii nie­zrze­szo­nej; są spra­wy bar­dzo waż­ne, któ­re powin­ny nas łączyć; nie powin­ny nas dzie­lić spra­wy małe, dro­bia­zgo­we, bo o tych rze­czach nikt nie będzie pamię­tał. Pamię­taj­my o tym, co jest dla nas naj­waż­niej­sze i powin­no być naj­waż­niej­sze, czy­li dobro naszej Ojczy­zny. Wszyst­kim dzię­ku­ję. Z Bogiem i pro­si­my, o jak naj­bar­dziej aktyw­ny udział w naszych uroczystościach.

Na pod­sta­wie mate­ria­łów dostar­czo­nych przez Kry­sty­nę Sro­czyń­ską z Komi­sji Infor­ma­cji KPK OT oraz wła­snych — ak

Zdję­cia Hie­ro­nim Tere­siń­ski, Janusz Niem­czyk, Andrzej Kumor