W śro­dę nauczy­cie­le szkół pod­sta­wo­wych zrze­sze­ni w Ele­men­ta­ry Teachers’ Fede­ra­tion of Onta­rio mają wró­cić do sto­łu negocjacyjnego.

Pod­czas wcze­śniej­szych roz­mów pro­wa­dzo­nych w tym roku ETFO oświad­czy­ło, że było bli­skie zawar­cia poro­zu­mie­nia w kil­ku klu­czo­wych kwe­stiach, ale rzą­do­wi nego­cja­to­rzy w ostat­niej chwi­li zmie­ni­li zdanie.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Leece w zeszłym tygo­dniu poszedł na ustęp­stwa w dwóch spra­wach i powie­dział, że teraz pił­ka jest po stro­nie nauczy­cie­li. Przede wszyst­kim zgo­dził się na mniej­sze kla­sy w przy­szłym roku szkol­nym w szko­łach śred­nich (23 oso­by w kla­sie zamiast zapo­wia­da­nych 28) oraz pozwo­lił na wypi­sy­wa­nie się z kur­sów reali­zo­wa­nych poprzez e‑learning. Dwa związ­ki zawo­do­we — repre­zen­tu­ją­ce nauczy­cie­li szkół śred­nich i nauczy­cie­li sys­te­mu fran­cu­sko­ję­zycz­ne­go — na kil­ka tygo­dni zawie­si­ły straj­ki. Ci pierw­si tłu­ma­czą jed­nak, że powo­dem jest March Break.