Kana­da zor­ga­ni­zo­wa­ła samo­lot, któ­ry ma ode­brać Kana­dyj­czy­ków znaj­du­ją­cych się na pokła­dzie stat­ku rej­so­we­go Grand Prin­cess, obję­te­go kwa­ran­tan­ną u wybrze­ży Kali­for­nii, poda­ło Glo­bal News. Kana­dyj­czy­cy tra­fią na bada­nia i 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę do bazy woj­sko­wej w Trenton.

Na pokła­dzie Grand Prin­cess stwier­dzo­no koro­na­wi­ru­sa u 19 człon­ków zało­gi i dwóch pasa­że­rów. Sta­tek ma przy­bić do Oakland w Kali­for­nii. Ame­ry­kań­ski wice­pre­zy­dent Mike Pen­ce powie­dział, że przede wszyst­kim ci, któ­ry potrze­bu­ją pomo­cy lekar­skiej, otrzy­ma­ją ją. Ame­ry­kań­ski depar­ta­ment zdro­wia współ­pra­cu­je z kra­ja­mi pocho­dze­nia pasa­że­rów, by umoż­li­wić ich repa­tria­cję. Ame­ry­ka­nie będą prze­wie­zie­ni do baz woj­sko­wych w Kali­for­nii, Tek­sa­sie i Georgii.

Na stat­ku jest ponad 3500 osób z 54 państw, w tym 237 Kanadyjczyków.

reklama

Inny sta­tek wyciecz­ko­wy, Regal Prin­cess, miał w nie­dzie­lę zawi­nąć do Port Ever­gla­des na Flo­ry­dzie, ale Mia­mi Herald poda­wał, że tyl­ko pły­wał wzdłuż brze­gu. Straż przy­brzeż­na dostar­czy­ła na pokład testy na koronawirusa.

Do ponie­dział­ku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zmar­ło 21 osób zara­żo­nych koro­na­wi­ru­sem. Licz­ba zaka­żo­nych wyno­si­ła ponad 400. W Kana­dzie potwier­dzo­nych było 59 przypadków.