W tym tygo­dniu spół­ka Orlen Oil z Gru­py Orlen roz­pocz­nie pro­duk­cję pły­nu do dezyn­fek­cji. Pro­dukt będzie wytwa­rza­ny zgod­nie z zapo­trze­bo­wa­niem ryn­ku. Na sta­cjach kon­cer­nu nie zabrak­nie też paliw — powie­dział w ponie­dzia­łek na ante­nie Pol­skie­go Radia 24 pre­zes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Orlen już w tym tygo­dniu roz­pocz­nie pro­duk­cję środ­ków dezyn­fe­ku­ją­cych. Zacznie­my od pół milio­na litrów, może jeże­li będzie potrze­ba do milio­na litrów” – oświad­czył Obaj­tek, odno­sząc się do dzia­łań podej­mo­wa­nych w związ­ku z koro­na­wi­ru­sem w Pol­sce. „Już jeste­śmy po testach. W tym tygo­dniu zaczy­na­my pro­duk­cję na sze­ro­ką ska­lę” – dodał.

Obaj­tek wyja­śnił, że płoc­ki kon­cern to pod­miot, któ­ry wraz ze swy­mi spół­ka­mi zależ­ny­mi wytwa­rza, oprócz paliw, tak­że wie­le innych pro­duk­tów, w tym rów­nież w seg­men­cie petro­che­micz­nym, któ­re są sto­so­wa­ne w życiu codzien­nym. Zazna­czył, iż w związ­ku z obec­nym zapo­trze­bo­wa­niem ryn­ku na środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce, pod­ję­to decy­zję o prze­mo­de­lo­wa­niu pro­duk­cji w Orlen Oil.

reklama

„To jest nie­sa­mo­wi­ty wysi­łek, tyta­nicz­na pra­ca z racji tego, że takie zakła­dy, takie linie, nie­jed­no­krot­nie budu­je się mie­sią­ca­mi. My pod­ję­li­śmy się uru­cho­mie­nia pro­duk­cji w cią­gu dzie­się­ciu do dwu­na­stu dni” – pod­kre­ślił Obaj­tek. Dodał, że na tej samej linii w Orlen Oil wcze­śniej wytwa­rza­ne były pły­ny do spry­ski­wa­czy szyb, do któ­rych tak­że, jak w przy­pad­ku pły­nu dezyn­fe­ku­ją­ce­go, doda­wa­ny jest alkohol.

 

W Pol­sce jak dotąd potwier­dzo­no 17 przy­pad­ków koronawirusa.(PAP)