Naj­bliż­sze dwa tygo­dnie będą decy­du­ją­ce, mówi głów­ny lekarz Onta­rio, dr David Wil­liams. Onta­ryj­czy­cy powin­ni przede wszyst­kim czę­sto myć ręce, zosta­wać w domu, jeśli męczy ich kaszel lub mają gorącz­kę. To, czy koro­na­wi­rus będzie roz­prze­strze­niał się wewnątrz spo­łecz­no­ści, zale­ży tyl­ko od nas.

Wil­liams dodał, że dzia­ła­ją punk­ty medycz­ne, w któ­rych doko­ny­wa­na jest oce­na sta­nu zdro­wia osób podej­rze­wa­ją­cych u sie­bie koro­na­wi­ru­sa. Cho­dzi też o to, by oso­by te nie zgła­sza­ły się na izby przy­jęć do szpi­ta­li i nie blo­ko­wa­ły miejsc dla innych pacjen­tów. Lekarz przy­po­mniał o wła­ści­wym spo­so­bie kicha­nia (w łokieć) i utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niej odle­gło­ści od innych osób. Dzie­ciom też nale­ży przy­po­mi­nać, by nie doty­ka­ły np. porę­czy ani swo­jej twa­rzy, jeśli nie umy­ły wcze­śniej rąk. Powie­dział, że w związ­ku z March Bre­ak mamy dodat­ko­we ryzy­ko wyni­ka­ją­ce z podróży.

Wcze­śniej, przed kon­fe­ren­cją pra­so­wą, pod­czas któ­rej wypo­wia­dał się Wil­liams, rząd Onta­rio był kry­ty­ko­wa­ny za brak infor­ma­cji o dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych przez pro­win­cję mają­cych na celu zmniej­sze­nie ryzy­ka zarażenia.

Reklama

Domy opie­ki i domy sta­ro­ści mają być poin­stru­owa­ne, by spraw­dzać oso­by przy­cho­dzą­ce i per­so­nel, jako że senio­rzy znaj­du­ją się w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka. Potwier­dził to tak­że w ponie­dzia­łek Wil­liams, pod­kre­śla­jąc, że senio­rzy czę­ściej niż inni są przyj­mo­wa­ni na oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii, dla­te­go ich zdro­wie jest priorytetem.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że szpi­ta­le są obec­nie prze­lud­nio­ne, ale znaj­dą spo­sób, by pora­dzić sobie ze zwięk­szo­ną licz­bą pacjen­tów. Zapew­ni­ła, że rząd i szpi­ta­le mają plan. Opo­zy­cja zaraz wytknę­ła jej brak kon­kre­tów. Lider­ka NDP Andrea Hor­wath przy­po­mnia­ła, że już teraz mamy kry­zys medy­cy­ny kory­ta­rzo­wej, więc rząd jest nam winien wyjaśnienia.

W ponie­dzia­łek po połu­dniu licz­ba przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem w Onta­rio wzro­sła do 35. Ostat­nim był trzy­dzie­sto­kil­ku­let­nia kobie­ta, któ­ra zgło­si­ła się do Bramp­ton Civic Hospi­tal. Wcze­śniej mia­ła kon­takt z inną oso­bą zarażoną.

Bio­etyk z UofT, Ker­ry Bow­man, mówi, że spo­łe­czeń­stwo powin­no być dobrze poin­for­mo­wa­ne i świa­do­me. Tyl­ko wte­dy będzie reago­wać tak, jak powin­no. Napraw­dę powin­ni się przy­go­to­wać na wiru­sa, dodaje.

Onta­rio Hospi­tal Asso­cia­tion stwier­dzi­ło, że nauczy­ło się wie­lu cen­nych rze­czy, mając do czy­nie­nia z SARS, H1N1 i wiru­sem Ebo­la. Agen­cja Reu­te­ra poda­ła, że 55 milio­nów masek N‑95, któ­re Onta­rio kupi­ło w 2013 roku, prze­kro­czy­ło już datę waż­no­ści. Ozna­cza to, że mogą być mniej efek­tyw­ne. Na ten pro­blem zwra­ca­ła uwa­gę audy­tor Bon­nie Lysyk w 2017 roku. Wil­liams stwier­dził, że prze­ter­mi­no­wa­ne maski mogą być uży­wa­ne przez pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia do spraw­dza­nia roz­mia­ru. Tym­cza­sem pro­win­cja jest na eta­pie zama­wia­nia kolejnych.