Do tego momen­tu  Korea Połu­dnio­wa prze­te­sto­wa­ła ponad 100 000 osób. Brak danych szko­dzi rzą­do­wi USA, fir­mom w  podej­mo­wa­niu decyzji.

Pra­wie dwa tygo­dnie po tym, jak po raz pierw­szy stwier­dzo­no, że nowy koro­na­wi­rus roz­prze­strze­nia się wśród Ame­ry­ka­nów, Sta­ny Zjed­no­czo­ne pozo­sta­ją nie­bez­piecz­nie ogra­ni­czo­ne w zakre­sie testo­wa­nia ludzi pod kątem tej cho­ro­by — wyni­ka z docho­dze­nia  The Atlantic .

Po zba­da­niu lokal­nych danych może­my jedy­nie zwe­ry­fi­ko­wać, że w całym kra­ju prze­te­sto­wa­no jedy­nie 4 384 oso­by na koro­na­wi­ru­sa, ( do godz 16.00 EST w ponie­dzia­łek). Dane te są kom­pi­la­cją ofi­cjal­nych statystyk.

Brak testów ozna­cza, że ​​pra­wie nie­moż­li­we jest usta­le­nie , ilu Ame­ry­ka­nów jest zara­żo­nych koro­na­wi­ru­sem i cier­pi na COVID ‑19, cho­ro­bę, któ­rą powo­du­je. Cho­ciaż ofi­cj­la­nie ​​ponad 570 osób w 36 sta­nach jest zara­żo­nych, eks­per­ci twier­dzą, że licz­ba ta jest pra­wie na pew­no zbyt niska, aby odzwier­cie­dlić peł­ny zasięg roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by w Sta­nach Zjednoczonych.

Kie­dy naukow­cy zasto­so­wa­li tech­ni­ki sta­ty­stycz­ne i gene­tycz­ne do osza­co­wa­nia praw­dzi­wej wiel­ko­ści epi­de­mii, doszli do wnio­sku, że od począt­ku mie­sią­ca tysią­ce Ame­ry­ka­nów mogło już zostać zarażonych

 

Opie­sza­łe testo­wa­nie poka­zu­je sła­bość reak­cji Ame­ry­ki na roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa. W tym momen­cie epi­de­mii Korea Połu­dnio­wa prze­ba­da­ła ponad 100 000 osób, a każ­de­go dnia testo­wa­ła oko­ło 15 000 osób. W Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie trzy oso­by zmar­ły na COVID ‑19, prze­te­sto­wa­no już ponad 24,900 osób .

na pod­sta­wie  Defen­ce One