Tru­de­au powie­dział, że oprócz odra­dza­nia podró­ży rząd podej­mu­je rów­nież kro­ki w celu zapo­bie­ga­nia infekcjom.

„Chce­my zmniej­szyć licz­bę lot­nisk, któ­re przyj­mą podróż­nych z zagra­ni­cy, aby zapew­nić odpo­wied­nią obsłu­gę  wszyst­kim przylotom,aby zapew­nić Kana­dyj­czy­kom i Kana­dzie bez­pie­czeń­stwo” — powiedział.

Oczy­wi­ście przy­glą­da­my się rów­nież kra­jom pocho­dze­nia i roz­wa­ża­my dal­sze środ­ki, któ­re może­my pod­jąć. Podej­mie­my te decy­zje w opar­ciu o naj­lep­sze wska­za­nia nauko­we, naj­lep­sze reko­men­da­cje naszych urzęd­ni­ków ds. zdrowia ”.

Reklama

Lot­ni­ska, któ­re będą obsłu­gi­wać przy­lo­ty, nie zosta­ły wymienione.
Pod­czas wywia­du z poran­nym pro­gra­mem Radio-Cana­da w Mont­re­alu w pią­tek Tru­de­au powie­dział, że rząd jest otwar­ty na wszyst­kie idee i na bie­żą­co oce­nia sytuację.

Zapy­ta­ny, czy rząd zamknie gra­ni­ce Kana­dy, Tru­de­au powie­dział: „Jeste­śmy w trak­cie roz­wa­ża­nia tego. Jeste­śmy w trak­cie   oce­ny, co robić.

„Mamy zale­ce­nia, aby nie podró­żo­wać poza Kana­dą. Jeste­śmy w trak­cie koor­dy­na­cji z Ame­ry­ka­na­mi w spra­wie naszych dzia­łań. Będzie­my nadal oce­niać, co może­my i jak może­my zapew­nić Kana­dyj­czy­kom bezpieczeństwo”

 

The­re­sa Tam, dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, potwier­dzi­ła, że ​​Kana­da odra­dza obec­nie wszel­kie podró­że mię­dzy­na­ro­do­we w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa. Ostrze­gła, że ​​podróż­ni mogą pod­le­gać ogra­ni­cze­niom doty­czą­cym podró­ży lub kwa­ran­tan­ny w innym kra­ju, a jeśli zacho­ru­ją, mogą zna­leźć się w sys­te­mie opie­ki zdro­wot­nej gor­szym niż sys­tem kanadyjski.

Tam rów­nież wezwa­ła Kana­dyj­czy­ków do pod­ję­cia dodat­ko­wych kro­ków w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

Jed­nym ze spo­so­bów na to jest dystans spo­łecz­ny.  powie­dzia­ła pod­czas dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji prasowej.

„Ozna­cza to uni­ka­nie zatło­czo­nych miejsc i nie­istot­nych spo­tkań, roz­wa­ża­nie zaku­pów lub sko­rzy­sta­nie z trans­por­tu publicz­ne­go poza godzi­na­mi szczy­tu i uni­ka­nie uści­sku dło­ni, poca­łun­ku lub przy­tu­le­nia. Tam, gdzie to moż­li­we, zwiększ dystans spo­łecz­ny wśród innych, aby dłu­gość dwóch ramion, oko­ło dwóch metrów. ”

Pod­czas tej samej kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­stro­wie ogło­si­li sze­reg innych nowych środ­ków ogra­ni­cza­ją­cych roz­prze­strze­nia­nie się COVID-19:

  • Loty mię­dzy­na­ro­do­we będą mogły lądo­wać  na mniej­szej licz­bie lot­nisk. Te loka­li­za­cje nie zosta­ły jesz­cze ogłoszone.
    Stat­ki wyciecz­ko­we prze­wo­żą­ce ponad 500 osób będą mia­ły zakaz doko­wa­nia w kana­dyj­skich por­tach do lipca.
  • Wszy­scy podróż­ni zagra­nicz­ni przy­by­wa­ją­cy do Kana­dy pro­sze­ni są o izo­la­cję na 14 dni jako śro­dek ostrożności.
  • Oso­by przy­by­wa­ją­ce z Hubei, Chin, Ira­nu i Włoch zosta­ły już popro­szo­ne o izolację.

Tru­de­au powie­dział, że rząd roz­wa­ża rów­nież środ­ki wspar­cia docho­dów, aby ludzie nie mar­twi­li się o pie­nią­dze, gdy mar­twią się o swo­je zdro­wie i zdro­wie swo­ich bliskich.

„Wpro­wa­dzi­my środ­ki mają­ce na celu wspar­cie ludzi, aby upew­nić się, że mogą zwią­zać koniec z koń­cem, że mogą sku­pić się na swo­ich rodzi­nach, pod­czas gdy my prze­ży­wa­my bar­dzo trud­ny okres eko­no­micz­nie”, powie­dział Tru­de­au, któ­ry pod­dał się kwa­ran­tan­nie z uwa­gi na zara­że­nie swej żony

Posło­wie gło­so­wa­li w pią­tek rano rano, aby cza­so­wo zamknąć Izbę Gmin i odro­czyć ogło­sze­nie  budże­tu fede­ral­ne­go z powo­du obaw o roz­prze­strze­nie­nie się pan­de­mii COVID-19.

Wszyst­kie stro­ny zgo­dzi­ły się na wnio­sek o odro­cze­nie Izby Gmin do co naj­mniej 20 kwiet­nia. Zawie­sze­nie to moż­na w razie potrze­by przedłużyć.