Wła­dze pro­win­cji Onta­rio poin­for­mo­wa­ły w sobo­tę rano o 22 nowych przy­pad­kach COVID-19.

Przy­pad­ki te wyda­ją się być skon­cen­tro­wa­ne w połu­dnio­wym Onta­rio — w tym w Toron­to, Hal­ton, Dur­ham i Hamilton.

Onta­rio obec­nie ma łącz­nie 101 przy­pad­ków COVID-19, a pięć skla­sy­fi­ko­wa­no jako wyleczone.