Poli­cja w Guelph “chce roz­ma­wiać” z dwie­ma oso­ba­mi na temat kra­dzie­ży szczo­te­czek do zębów za kwo­tę 6 204,40 dol.

Incy­dent kra­dzie­ży miał miej­sce 25 mar­ca o 22:30

Męż­czy­zna i kobie­ta byli widzia­ni w małym, czar­nym, czte­ro­drzwio­wym samo­cho­dzie, któ­re­go mar­ka lub model nie zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne.
Kto­kol­wiek roz­po­zna­je parę lub ma infor­ma­cje o incy­den­cie, pro­szo­ny jest o kon­takt z policją… 

Reklama