Wło­si w wie­ku powy­żej 80 lat zosta­ną pozo­sta­wie­ni na śmierć i nie będą leczeni
Naj­bar­dziej dotknię­ty region przy­go­to­wu­je nowe pro­po­zy­cje, okre­śla­ją­ce kto będzie żył, a kto umrze dono­si bry­tyj­ski The Tele­graph

Doku­ment przy­go­to­wa­ny przez jed­nost­kę zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go w Tury­nie zakła­da, że jeśli pre­sja na łóż­ka wzro­śnie, ofia­rom koro­na­wi­ru­sa — jeśli mają 80 lat lub wię­cej, lub też są w złym sta­nie zdro­wia odma­wiać się będzie dostę­pu do inten­syw­nej opieki.

Leka­rze oba­wia­ją się, że nie­któ­rzy pacjen­ci, któ­rym odmó­wi się  inten­syw­nej opie­ki medycz­nej, umrą.

Moż­li­wo­ści inten­syw­nej opie­ki we Wło­szech są coraz mniej­sze, ponie­waż koro­na­wi­rus nadal się rozprzestrzenia.

Reklama

Doku­ment opra­co­wa­ny przez depar­ta­ment ochro­ny lud­no­ści regio­nu Pie­mon­tu, jed­ne­go z naj­cię­żej dotknię­tych, mówi: „Kry­te­ria dostę­pu do inten­syw­nej tera­pii w nagłych wypad­kach muszą obej­mo­wać cho­rych w wie­ku poni­żej 80 lat lub o wskaź­ni­ku cho­rób współ­ist­nie­ją­cych Charl­so­na [co wska­zu­je, licz­bę innych scho­rzeń] mniej niż 5. ”

Roz­wa­żo­na zosta­nie rów­nież zdol­ność pacjen­ta do powro­tu do zdro­wia po resuscytacji.

Jeden z leka­rzy powie­dział: „O tym, kto żyje, a kto umie­ra, decy­du­je wiek i warun­ki zdro­wot­ne [pacjen­ta]. Tak jak na wojnie”.

Doku­ment stwier­dza: „W przy­pad­ku nie­moż­no­ści zapew­nie­nia wszyst­kim pacjen­tom usług inten­syw­nej tera­pii koniecz­ne będzie zasto­so­wa­nie kry­te­riów dostę­pu do inten­syw­ne­go lecze­nia, któ­re zale­ży od ogra­ni­czo­nych  zasobów”.

Kod pierw­szeń­stwa dostę­pu do inten­syw­nej opie­ki medycz­nej będzie zale­żał od szan­sy  na przeżycie.

Według źró­deł rzą­do­wych kry­te­ria takie powin­ny obo­wią­zy­wać w całych Włoszech.

Ponad 1000 osób we Wło­szech zmar­ło z powo­du wiru­sa, a licz­ba ta rośnie każ­de­go dnia. Ponad 15 000 jest zainfekowanych.

Wło­chy mają 5090 łóżek do inten­syw­nej tera­pii, co już w tej chwi­li prze­wyż­sza licz­bę potrze­bu­ją­cych ich pacjen­tów. Pra­cu­je się nad stwo­rze­niem nowych łóżek w pry­wat­nych kli­ni­kach, domach opie­ki, a nawet w namio­tach. Jed­nak kraj potrze­bu­je rów­nież leka­rzy i pie­lę­gnia­rek oraz sprzętu.

Lom­bar­dia pozo­sta­je naj­bar­dziej kry­tycz­nym regio­nem. Sytu­acja jest jed­nak poważ­na tak­że w sąsied­nim Pie­mon­cie. Tutaj, w cią­gu zale­d­wie jed­ne­go dnia, zare­je­stro­wa­no 180 nowych przy­pad­ków, a licz­ba zgo­nów wyno­si­ła 27. Sytu­acja w naj­bliż­szym cza­sie nie ule­gnie poprawie.