W nie­dzie­lę naj­wyż­szy urzęd­nik ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie dr The­re­sa Tam pod­nio­sła poziom ryzy­ka zwią­za­ny z pan­de­mią COVID-19.

Tym­cza­sem zarów­no Kana­dyj­ska Rada Han­dlu Deta­licz­ne­go, jak i pre­mier Justin Tru­de­au zapo­wie­dzie­li, że dosta­wy arty­ku­łów spo­żyw­czych i innych pod­sta­wo­wych arty­ku­łów będą kon­ty­nu­owa­ne, nawet jeśli wybuch epi­de­mii nowe­go koro­na­wi­ru­sa wywo­łał­by powszech­ne zamknię­cie skle­pów lub granicy.

Dr The­re­sa Tam prze­sta­ła opi­sy­wać sytu­ację jako “mało ryzykowną”.

reklama

„Nasze okno spłasz­cze­nia krzy­wej epi­de­mii jest wąskie”, powie­dzia­ła  Tam na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. „Wszy­scy musi­my teraz dzia­łać. COVID-19 sta­no­wi poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia publicznego. ”

Tam powtó­rzył poprzed­nie komu­ni­ka­ty rzą­do­we na temat uni­ka­nia dużych zgro­ma­dzeń publicz­nych, prak­ty­ko­wa­nia dystan­su spo­łecz­ne­go i uni­ka­nia podró­ży poza Kanadę.

Wyja­śni­ła jed­nak, że Kana­dyj­czy­cy wra­ca­ją­cy z podró­ży zagra­nicz­nych powin­ni natych­miast pod­dać się izo­la­cji na 14 dni.

Kana­dyj­ska Rada Han­dlu Deta­licz­ne­go stwier­dzi­ła, że ​​obec­ne wyso­kie zapo­trze­bo­wa­nie na żyw­ność, papier toa­le­to­wy i inne pod­sta­wo­we arty­ku­ły jest zro­zu­mia­łe, ponie­waż licz­ba pozy­tyw­nych przy­pad­ków wciąż rośnie, ale wezwa­ła Kana­dyj­czy­ków, aby nie ule­ga­li panice.

Łań­cu­chy dostaw nadal dzia­ła­ją nor­mal­nie, a towa­ry będą nadal prze­pły­wać, nawet jeśli głów­ni part­ne­rzy han­dlo­wi zamkną swo­je gra­ni­ce w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

Mamy dużo jedze­nia, dużo towa­rów a oko­ło 70 pro­cent powszech­nie kupo­wa­nych pro­duk­tów jest wytwa­rza­nych w kra­ju, co zapew­nia ich cią­głą dostęp­ność w kana­dyj­skich skle­pach — zapew­nił Marc For­tin, szef  Reta­il Coun­cil of Cana­da w Quebecu

Przy­znał, że sytu­acja jest bar­dziej nie­pew­na w przy­pad­ku świe­żych warzyw, owo­ców i innych pro­duk­tów impor­to­wa­nych do kra­ju o tej porze roku, ale powie­dział, że deta­li­ści mają dostaw­ców w róż­nych kra­jach i mają pla­ny awaryjne.

Wła­dze ds. zdro­wia w Quebe­cu zgło­si­ły 11 nowych przy­pad­ków, co skło­ni­ło pre­mie­ra Fran­co­is Legault do wezwa­nia do zamknię­cia miejsc publicz­nych w pro­win­cji, takich jak bary, siłow­nie, biblio­te­ki i kina.

 

Więk­szość osób ze zdia­gno­zo­wa­nym COVID-19 doświad­cza łagod­nych lub umiar­ko­wa­nych obja­wów, takich jak gorącz­ka i kaszel, a zde­cy­do­wa­na więk­szość osób zara­żo­nych wiru­sem wra­ca do zdrowia.

Wśród Kana­dyj­czy­ków, u któ­rych dotych­czas zdia­gno­zo­wa­no tę cho­ro­bę, mniej niż 15 pro­cent wyma­ga­ło hospitalizacji.