Śla­dem Toron­to i innych miast w Onta­rio podą­ża Hamil­ton, któ­re ogra­ni­cza  lub zawie­sza dzia­łal­ność  nie­któ­rych insty­tu­cji w celu prze­ciw­dzia­ła­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa. Zamknię­te zosta­ną mię­dzy inny­mi biblio­te­ki publicz­ne, cen­tra rekre­acyj­ne, uczel­nie wyż­sze i szkoły.

Decy­zja ta nastę­pu­je po kon­sul­ta­cji z naczel­nym leka­rzem mia­sta Eli­za­beth Richard­son i ma na celu ochro­nę wraż­li­wych popu­la­cji, w tym osób star­szych i osób z osła­bio­nym ukła­dem odpornościowym.

– Ogła­sza­my peł­ne zamknię­cie nie­któ­rych z naszych obiek­tów, aby nadal chro­nić spo­łe­czeń­stwo, a tak­że mieć pew­ność, że jako mia­sto Hamil­ton mamy dostęp do zaso­bów, aby roz­mie­ścić naszych pra­cow­ni­ków tam, gdzie to jest potrzeb­ne i ma sens – powie­dzia­ła Richardson.

Wszyst­kie oddzia­ły biblio­te­ki publicz­nej zosta­ły zamknię­te w sobo­tę o godzi­nie 17:00 i nie zosta­ną otwar­te do 5 kwiet­nia. Biblio­te­ka poin­for­mo­wa­ła, że w tym cza­sie nie będą wyma­ga­ne żad­ne mate­ria­ły. Zaso­by onli­ne będą nadal dostęp­ne przez całą dobę.

reklama

Mimo zamknię­cia per­so­nel biblio­tek będzie nadal dostęp­ny, aby móc odpo­wie­dzieć na pyta­nia zada­ne przez tele­fon lub online.

Od nie­dzie­li 15 mar­ca prze­sta­na funk­cjo­no­wać rów­nież nastę­pu­ją­ce usłu­gi miejskie:

Cen­tra rekreacji:
Anca­ster Aqu­atic, Ben­net­to, Ber­nie Morel­li, Brew­ster Pool, Cen­tral Memo­rial, Dale­wo­od, Dun­das Pool, Dun­das Recre­ation, Hill Park, Hun­ting­ton, Jim­my Thomp­son Pool, Pin­ky Lewis, River­da­le, Ryer­son, Sir Allan McNab, Sir Wil­frid Lau­rier, Sir Win­ston Chur­chill, Sto­ney Cre­ek, Val­ley Park, West­mo­unt, Winona.

Cen­tra seniorów:
Sac­kvil­le, Flam­bo­ro­ugh, Anca­ster Senior Achie­ve­ment Centre.

Klu­by seniorów:
Club 60, Dun­das, Main Hess, Rose­da­le, Vic­to­ria Park, War­den Park, Winona.

Anca­ster Rota­ry Centre.
Ale Heron Cre­ek Fit­ness w Anca­ster Rota­ry Cen­ter jest jesz­cze otwarty.

Are­ny:
Bever­ly, Bill Fri­day, Car­li­sle, Che­do­ke Are­na, Coro­na­tion, JL Gri­ght­mi­re, Eastwo­od, Glan­bro­ok, Har­ry Howell, Inch Park, Mor­gan Fire­sto­ne, Moun­ta­in Are­na, Moun­ta­in Are­na Ska­ting Cen­ter, Olym­pic, Park­da­le, Quad Pad – Mohawk 4 Ice Cen­ter, Rose­da­le, Salt­fle­et, Spring Val­ley, Sto­ney Cre­ek, Val­ley Park.

Cen­tra wspólnotowe:
Beasley (Simo­ne Hall), Bever­ly Town­ship, Bin­bro­ok, Car­li­sle Memo­rial, Fru­itland Hall, Mil­l­gro­ve, Mount Hope, Mounts­berg, Sealy Park, Shef­field, Valens, Water­down Memo­rial, Wood­burn Hall, East­mo­unt Com­mu­ni­ty Hall.

Muzea miej­skie:
Anca­ster Old Town Hall, Bat­tle­field House Museum, Dun­durn Natio­nal Histo­ric Site, Field­co­te Museum, Hamil­ton Children’s Museum, Hamil­ton Mili­ta­ry Museum, Ste­am and Tech­no­lo­gy Museum and Wood­shed faci­li­ty, and Whi­te­hern House and Stables.

Cen­trum Tury­sty­ki, Gage Park Greenhouse

Cen­trum dla tury­stów w Lister Block i tro­pi­kal­na szklar­nia Gage Park rów­nież zosta­ną zamknięte.

Opie­ka nad dziećmi:
Cen­trum rodzin­ne Red Hill zosta­nie zamknię­te we wto­rek 17 mar­ca o godz. 12:01

Mia­sto twier­dzi, że zwro­ty za anu­lo­wa­nie pro­gra­mów zosta­ną poczy­nio­ne jak naj­szyb­ciej. Wstęp­ne ponow­ne otwar­cie obiek­tów nastą­pi 6 kwietnia.

Nie­któ­re obiek­ty są nadal otwarte:

Wie­le miejsc w mie­ście pozo­sta­nie otwar­tych, w tym wszyst­kie miej­skie biu­row­ce admi­ni­stra­cyj­ne. W tych loka­li­za­cjach odbę­dzie się bar­dziej wni­kli­we sprzą­ta­nie połą­czo­ne z desy­fek­cją. Mimo to w sytu­acjach, gdyż to jest moż­li­we miesz­kań­cy pro­sze­ni są o doko­ny­wa­nie trans­ak­cji onli­ne, poza godzi­na­mi szczy­tu lub telefonicznie.

– Jeśli uczęsz­czasz do ośrod­ków miej­skich, możesz doświad­czyć opóź­nień – wyja­śnił Paul John­son, mene­dżer ds. zdro­wych i bez­piecz­nych spo­łecz­no­ści – Może to wyni­kać z prze­su­nięć pra­cow­ni­ków w całym mie­ście lub z innych powodów.

Nadal będą działać:

Ratusz.

Onta­rio Works Buildings.

Cen­tra usług komu­nal­nych – cho­ciaż sta­no­wi­ska obsłu­gi Servi­ce Cana­da w cen­trach miej­skich Flam­bo­ro­ugh i Dun­das oraz Hamil­ton City Hall są zamknięte.

The Moun­ta­in Trans­it Centre

Cen­tra recyklingu.

HSR na sta­cji Hun­ter GO.

Cmen­ta­rze miejskie.

Usług wodo­cia­go­we przy 330 Wen­tworth St. North.

Usłu­gi miesz­ka­nio­we przy 350 King St. East.

Ani­mal services

Biu­ro parkingowe

Urząd admi­ni­stra­cyj­ny ds. prze­stępstw prowincjonalnych.

Urząd ds. zezwo­leń komu­nal­nych i usług urzę­do­wych (licen­sing and by-law services)

Będą dzia­ła­ły normalnie

Mia­sto pod­kre­śla, że obec­ne ogra­ni­cze­nia nie będą mia­ły wpły­wu na sze­reg usług miej­skich, od poli­cji, ratow­ni­ków medycz­nych i stra­ży pożar­nej wywóz­ki śmieci.

Hamil­ton Far­mers’ Mar­ket pozo­sta­nie otwar­ty, a usłu­gi HSR będą rów­nież kon­ty­nu­owa­ne, wraz z ope­ra­cja­mi Hamil­ton Water, utrzy­ma­niem dróg i schroniskami.

nade­słał  mark lacho­wicz