475 osób zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem zmar­ło w cią­gu doby we Wło­szech — poin­for­mo­wa­ła w śro­dę Obro­na Cywil­na. To rekor­do­wa licz­ba od począt­ku epi­de­mii. Tym samym łącz­ny bilans zmar­łych wzrósł do 2978. Obec­nie w całym kra­ju zaka­żo­nych jest ponad 28 tys. osób.

Od wtor­ku wyzdro­wia­ło 1084 cho­rych, pod­czas gdy poprzed­nie­go dnia stwier­dzo­no to w przy­pad­ku 194 osób. Szef Obro­ny Cywil­nej, rzą­do­wy komi­sarz Ange­lo Bor­rel­li pod­kre­ślił, że ta nowa dzien­na licz­ba wyle­czo­nych jest “bar­dzo znacząca”.

Komi­sarz Bor­rel­li pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Rzy­mie oświad­czył, komen­tu­jąc dane obra­zu­ją­ce roz­mia­ry epi­de­mii: “Koniecz­ne jest ogra­ni­cze­nie prze­miesz­cza­nia się”. Zaape­lo­wał do Wło­chów o “odpo­wied­nie zacho­wa­nie”. Cho­dzi przede wszyst­kim o pozo­sta­wa­nie w domach i rezy­gna­cję z wycho­dze­nia z domu, do cze­go zobo­wią­zu­je rzą­do­wy dekret.

Szef kra­jo­we­go Insty­tu­tu Zdro­wia Silvio Bru­sa­fer­ro wyja­śnił dzien­ni­ka­rzom, że we Wło­szech trwa obec­nie faza, w któ­rej nie widać nadal pozy­tyw­nych rezul­ta­tów wpro­wa­dzo­nych kro­ków pre­wen­cyj­nych. “Potrze­ba na to jesz­cze kil­ku dni i dla­te­go nie może­my się pod­dać” — zaznaczył.

“Musi­my utrzy­mać te kro­ki, jeśli napraw­dę chce­my zoba­czyć rezul­ta­ty i chro­nić naszych senio­rów” — dodał Bru­sa­fer­ro przy­po­mi­na­jąc, że naj­wyż­szy wskaź­nik śmier­tel­no­ści notu­je się wśród osób naj­star­szych i obcią­żo­nych dodat­ko­wy­mi chorobami.

Pyta­ny o przy­czy­ny nad­zwy­czaj wyso­kie­go bilan­su zaka­żeń i zgo­nów w rejo­nie Ber­ga­mo, epi­cen­trum epi­de­mii szef Insty­tu­tu zauwa­żył, że w tam­tych stro­nach w Lom­bar­dii miesz­ka wie­le osób star­szych i cho­rych. Przy­znał, że mimo bar­dzo wyso­kie­go pozio­mu tam­tej­szej służ­by zdro­wia tym moż­na tak­że tłu­ma­czyć wyso­ki bilans zmar­łych w regio­nie, wyno­szą­cy obec­nie oko­ło 500 osób.

“Bata­lię musi­my wygrać naszym zacho­wa­niem” — oświad­czył Brusaferro.

Z Rzy­mu Syl­wia Wysocka(PAP)