Jak pisze “Rzecz­po­spo­li­ta” Chi­ny zaofe­ro­we­ały pomoc pol­skim wła­dzom w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem — zesta­wy testo­we wykry­wa­ją­ce wiru­so­wy kwas nukle­ino­wy, masecz­ki N95, medycz­na odzież ochron­na, w tym oku­la­ry ochron­ne, ręka­wicz­ki, ochra­nia­cze na obuwie.
“Stro­na chiń­ska nigdy nie zapo­mni o pomoc­nej dło­ni wycią­gnię­tej przez rząd pol­ski i Pola­ków w stro­nę Chin, gdy te wal­czy­ły z epi­de­mią. Praw­dzi­wych przy­ja­ciół pozna­je się w bie­dzie” — prze­ka­za­ła amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Amba­sa­da ChRL stwier­dza, że “Chi­ny są goto­we sta­nąć ramię w ramię z Polakami”.

“Stro­na chiń­ska w dal­szym cią­gu będzie wzmac­niać wymia­nę doświad­czeń i infor­ma­cji ze stro­ną pol­ską, będzie inten­sy­fi­ko­wać współ­pra­cę w zakre­sie wal­ki z epi­de­mią i poma­gać Pol­sce zwy­cię­żyć z cho­ro­bą” — zade­kla­ro­wa­ła ambasada.

reklama