Dra­stycz­ne środ­ki anty­pan­de­micz­ne umoż­li­wia­ją pró­bę kre­dy­to­we­go rese­tu na wie­lu poziomach.