Nie­dłu­go po aresz­to­wa­niu i oskar­że­niu o szpie­go­stwo Came­ro­na Orti­sa, dyrek­to­ra jed­nost­ki wywia­dow­czej RCMP, Cana­dian Com­mit­tee on Natio­nal Secu­ri­ty Sys­tems po cichu przy­go­to­wa­ła wytycz­ne mają­ce na celu zapo­bie­ga­nie wyno­sze­niu taj­nych danych przez pra­cow­ni­ków wewnętrz­nych. Nowe pro­ce­du­ry, zatwier­dzo­ne przez komi­sję w grud­niu, mają obo­wią­zy­wać we wszyst­kich agen­cjach i urzę­dach, któ­re mają dostęp do taj­nych informacji.

O samych wytycz­nych nie­wie­le wia­do­mo. Rzecz­nik pra­so­wy Com­mu­ni­ca­tions Secu­ri­ty Esta­bli­sh­ment (CSE) mówi, że okre­ślo­na zosta­ła odpo­wie­dzial­ność orga­ni­za­cji, zarzą­du i pra­cow­ni­ków w ramach pro­gra­mu wal­ki z zagro­że­niem wewnętrz­nym. Wcze­śniej stan­dar­dy i wytycz­ne odno­si­ły się do kwe­stii tech­nicz­nych i ope­ra­cyj­nych, do sys­te­mów IT. Teraz komi­sja usta­no­wi­ła gru­pę robo­czą, któ­ra będzie roz­wi­jać pro­gram w opar­ciu o zna­ne naj­lep­sze prak­ty­ki. Obec­nie rzą­do­we depar­ta­men­ty odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo naro­do­we pro­wa­dzą prze­gląd nowe­go stan­dar­du. Gdy pod­sta­wo­wy doku­ment zosta­nie pod­pi­sa­ny, depar­ta­men­ty będą mia­ły rok na wpro­wa­dze­nie zmian wła­ści­wych dla ich kon­kret­nych obsza­rów działania.

Pierw­sze wzmian­ki o stan­dar­dzie doty­czą­cym postę­po­wa­nia w przy­pad­ku zagro­żeń wewnętrz­nych poja­wi­ły się w rapor­cie RCMP przed­sta­wio­nym Izbie Gmin w ubie­głym tygodniu.

Reklama

W skład Cana­dian Com­mit­tee on Natio­nal Secu­ri­ty Sys­tems wcho­dzą przed­sta­wi­cie­le mini­strów odpo­wie­dzial­nych za funk­cjo­no­wa­nie: Com­mu­ni­ca­tions Secu­ri­ty Esta­bli­sh­ment, depar­ta­men­tu obro­ny naro­do­wej, rady dorad­czej, RCMP, stra­ży gra­nicz­nej, służb wywia­dow­czych, sekre­ta­ria­tu skar­bu pań­stwa, Public Safe­ty Cana­da, Sha­red Servi­ces Cana­da, Glo­bal Affa­irs Cana­da, Trans­port Cana­da, Natu­ral Reso­ur­ces Cana­da, Cor­rec­tions Servi­ces Cana­da oraz Immi­gra­tion and Refu­ge­es Citi­zen­ship Canada.