Prze­ra­ża­ją­ce rela­cje leka­rzy z pół­noc­nych Włoch zmu­szo­nych do decy­do­wa­nia o tym, któ­rzy pacjen­ci dosta­ją respi­ra­to­ry, odzwier­cie­dla­ją ponu­rą sytu­ację nie­kon­tro­lo­wa­nej pan­de­mii COVID-19

Ale co, jeśli leka­rze tutaj w Onta­rio sta­ną  w obli­czu tego same­go scenariusza?

Czy ist­nie­ją etycz­ne wytyczne?

„Tak, roz­ma­wia­my o tym”, stwier­dza mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott  „Budu­je­my ramy etycz­ne, by odpo­wie­dzieć na dyle­ma­ty lekarzy”.

reklama

Obec­nie licz­by respi­ra­to­rów w pro­win­cji wyno­si 12 na 100 000 osób.

Trwa­ją róż­ne wysił­ki w sek­to­rze publicz­nym i pry­wat­nym, aby zna­leźć więcej.

Pro­win­cja zamó­wi­ła znacz­ne licz­by masek N‑95 i respi­ra­to­rów i obec­nie cze­ka na dostawy.

W pią­tek pro­win­cja zgło­si­ła 993 potwier­dzo­ne przy­pad­ki COVID-19, w któ­rych 60 osób prze­by­wa­ło w szpi­ta­lu, w tym 43 na inten­syw­nej tera­pii i 32 na respiratorach.