W kil­ku naj­więk­szych mia­stach Euro­py w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku tygo­dni z powo­du kry­zy­su epi­de­micz­ne­go i gospo­dar­cze­go może dojść do wybu­chu nie­po­ko­jów spo­łecz­nych – ostrze­ga Fran­ce­sco Roc­ca, szef Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­ne­go Krzy­ża i Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca (IFRC).

Roc­ca mówił pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej ONZ, że nie­po­ko­je poja­wią się z powo­du spa­da­ją­cych docho­dów. – Mamy wie­lu ludzi żyją­cych na mar­gi­ne­sie, w tak zwa­nej czar­nej dziu­rze spo­łe­czeń­stwa. W naj­trud­niej­szych dziel­ni­cach naj­więk­szych miast oba­wiam się, że za kil­ka tygo­dni będzie­my mieć pro­ble­my spo­łecz­ne – wskazywał.

IFRC – któ­ra ma 14 milio­nów wolon­ta­riu­szy w 192 kra­jach – oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Komi­tet Czer­wo­ne­go Krzy­ża zaape­lo­wa­ły w czwar­tek o 800 milio­nów fran­ków szwaj­car­skich, by pomóc zagro­żo­nym spo­łecz­no­ściom na całym świe­cie w wal­ce ze skut­ka­mi kry­zy­su epidemicznego.

reklama

Źró­dło: express.co.uk

AS  pch24