Jak czy­ta­my we wto­rek w  South Chi­na Mor­ning Post w obli­czu rosną­cej licz­by zgo­nów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, chiń­scy i ame­ry­kań­scy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia zobo­wią­za­li się do współ­pra­cy w wal­ce z pan­de­mią pod­czas swo­jej pierw­szej kon­fe­ren­cji tele­fo­nicz­nej od dwóch miesięcy.

Chi­ny jed­no­cze­śnie poin­for­mo­wa­ły w tym dniu, że do sta­ty­sty­ki Covid-19 wli­czać odtąd będą rów­nież oso­by bez­ob­ja­wo­we — ma to zła­go­dzić napię­cia i oba­wy wewnętrz­ne przed oso­ba­mi pocho­dzą­cy­mi z pro­win­cji gdzie mia­ła miej­sce pan­de­mia w pro­win­cjach, któ­re jej uniknęły

Według stro­ny inter­ne­to­wej Chiń­skiej Naro­do­wej Komi­sji Zdro­wia roz­mo­wa tele­fo­nicz­na mię­dzy  mini­strem Ma Xia­owei a ame­ry­kań­skim Sekre­ta­rzem Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej Ale­xem Aza­rem odby­ła się w ponie­dzia­łek wie­czo­rem i zawie­ra­ła zapew­nie­nie Ma, że ​​Chi­ny są goto­we współ­pra­co­wać z USA w zarzą­dza­niu epidemią.

Był to pierw­szy krok w kie­run­ku współ­pra­cy medycz­nej mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi po zeszło­ty­go­dnio­wej roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej mię­dzy pre­zy­den­tem Chin Xi Jin­pin­giem a jego ame­ry­kań­skim odpo­wied­ni­kiem Donal­dem Trum­pem, gdy obaj przy­wód­cy zgo­dzi­li się, że muszą współ­pra­co­wać, aby powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się wirusa.

W ponie­dzia­łek Trump powie­dział, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne otrzy­ma­ły dosta­wy medycz­ne z Rosji i Chin. „Chi­ny przy­sła­ły nam tro­chę rze­czy, co było wspa­nia­łe. Rosja wysła­ła nam bar­dzo, bar­dzo duży ładu­nek rze­czy, sprzęt medycz­ny, co było bar­dzo miłe — powie­dział dzien­ni­ka­rzom Trump.

„Inne kra­je prze­sła­ły nam rze­czy, któ­ry­mi byłem bar­dzo zasko­czo­ny i bar­dzo szczęśliwy”.
Ma powie­dział, że ​​sytu­acja w Chi­nach sta­le się popra­wia, a kra­jo­wa służ­ba zdro­wia powra­ca do nor­mal­nej dzia­łal­no­ści. Powie­dział tak­że, że oba kra­je utrzy­ma­ły dłu­go­let­nią współ­pra­cę i że Chi­ny są goto­we współ­pra­co­wać z USA w zakre­sie wymia­ny infor­ma­cji, doświad­czeń i tech­no­lo­gii w wal­ce z wybu­chem epi­de­mii Covid-19.

Poli­ty­cy  obu kra­jów kwe­stio­nu­ją pocho­dze­nie wiru­sa, przy czym chiń­scy dyplo­ma­ci podzie­la­ją teo­rie spi­sko­we, że odpo­wie­dzial­ne jest woj­sko ame­ry­kań­skie, a Trump zaś opi­su­je nowe­go koro­na­wi­ru­sa jako „chiń­ski wirus”.

Urzęd­ni­cy ame­ry­kań­scy powie­dzie­li rów­nież, że są sfru­stro­wa­ni nie­chę­cią Chin do współ­pra­cy z nimi, zarzu­ty te odrzu­ca Pekin  , przy­po­mi­na­jąc, że ame­ry­kań­scy eks­per­ci, odwie­dzi­li Chi­ny w ramach Zespo­łu Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia bada­ją­ce­go wybuch epi­de­mii w Wuhan.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne wyprze­dzi­ły Chi­ny i Wło­chy, sta­jąc się kra­jem o naj­więk­szej licz­bie potwier­dzo­nych przy­pad­ków — ponad 160 000 i ponad 3 000 zgonów.
Od ponie­dział­ku odno­to­wa­no 48 nowych zaka­żeń w Chi­nach kon­ty­nen­tal­nych — wszyst­kie “z  impor­tu”, vo pod­nio­sło  łącz­ną licz­bę zaka­żeń do 81 518 osób. Wirus zabił 3 305 osób w ChRL, ale 76 052 pacjen­tów wyzdrowiało.

Rzecz­nicz­ka chiń­skie­go mini­ster­stwa spraw zagra­nicz­nych Hua Chu­ny­ing powie­dzia­ła, że ​​oba kra­je powin­ny współ­pra­co­wać w wal­ce z cho­ro­bą, ale odrzu­ci­ła oskar­że­nia urzęd­ni­ków ame­ry­kań­skich, że Chi­ny począt­ko­wo nie były transparentne.

„W obli­czu obec­nej sytu­acji Chi­ny i USA powin­ny zjed­no­czyć się w wal­ce z cho­ro­bą”, powie­dział Hua pod­czas regu­lar­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w poniedziałek.
„Jeste­śmy bar­dzo zanie­po­ko­je­ni epi­de­mią w USA. Mamy nadzie­ję, że sytu­acja wkrót­ce się popra­wi i jeste­śmy goto­wi zaofe­ro­wać wspar­cie, kie­dy tyl­ko będzie­my mogli.
„Jed­no­cze­śnie mamy nadzie­ję, że przed­sta­wi­cie­le ame­ry­kań­skiej admi­ni­stra­cji  zdo­ła­ją wdro­żyć poro­zu­mie­nie osią­gnię­te przez przy­wód­ców naszych kra­jów pod­czas ich ostat­niej roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej i stwo­rzyć korzyst­ne warun­ki dla  współpracy”.

 

 

Chi­ny owi­nę­ły sobie eli­ty USA wokół palca?