Nawet Adolf Hitler nie wpadł na pomysł, aby wysy­łać bojów­ka­rzy do świą­tyń z pla­ka­ta­mi “Módl­my się o pra­wo do zbi­ja­nia Żydów”.  A Ada­mo­wi #Michnik.owi i Geo­r­go­wi #Soros.owi, że nie­po­mni na dzie­je swe­go naro­du popie­ra­ją to bar­ba­rzyń­stwo — komen­tu­je na Twit­te­rze ks. Tade­usz Isa­ko­wicz-Zale­ski powyż­sze zdjęcie.

W nie­dzie­lę (25.10.2020) abor­cjo­nist­ki pro­wa­dzi­ły w całej Pol­sce akcję pro­fa­na­cji kościo­łów i zakłó­ca­nia Mszy Świę­tych. Fasa­dy wie­lu świą­tyń zosta­ły zde­wa­sto­wa­ne hasła­mi nawo­łu­ją­cy­mi do abor­cji. Do kościo­łów wcho­dzi­ły kobie­ty z pro­abor­cyj­ny­mi hasła­mi. Swo­imi doko­na­nia­mi chwa­lą się w mediach społecznościowych.

Straż Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści ochra­nia kil­ka kościo­łów w War­sza­wie, m.in. Bazy­li­kę Świę­te­go Krzy­ża, do któ­rej pró­bo­wa­ła wejść abor­cjo­nist­ka z pla­ka­tem „Módl­my się za kato­li­ków, żeby mie­li odwa­gę prze­ciw­sta­wić się swo­je­mu Kościo­ło­wi”. Przed kościo­łem grup­ka lewac­kich akty­wi­stów skan­do­wa­ła hasło „Wpu­ście ją”.