Pytań o koro­na­wi­ru­sa ciąg dalszy…

  1. Czy powi­nie­nem nosić masecz­kę, jeśli nie mam obja­wów COVID-19?

Wytycz­ne WHO mówią, że nie ma dowo­dów na to, jako­by nosze­nie masecz­ki dawa­ło sku­tecz­ną ochro­nę przed roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa. Rów­nież kana­dyj­scy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia publicz­ne­go mówią, że zdro­wi ludzie nie potrze­bu­ją mase­czek. Nie wszy­scy się jed­nak z tym zgadzają.

Kie­row­nik chiń­skie­go cen­trum kon­tro­li cho­rób i pre­wen­cji nazwał pół­noc­no­ame­ry­kań­ski i euro­pej­skie podej­ście do spra­wy “wiel­kim błę­dem”. W ostat­nim arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w “Scien­ce” Geo­r­ge Gao pisze, że masecz­kę trze­ba nosić, bo gdy mówi­my, kro­pel­ki zawsze wydo­by­wa­ją się z naszych ust. Do tego wie­le osób nie ma obja­wów, albo jesz­cze ich nie ma, a nosząc masecz­kę zapo­bie­ga­ją zara­ża­niu innych.

Kana­dyj­scy urzęd­ni­cy mówi­li o oba­wach zwią­za­nych z nie­wła­ści­wym uży­wa­niem mase­czek, powta­rza­jąc, że ludzie doty­ka­jąc cią­gle twa­rzy, popra­wia­jąc masecz­kę, mogą dodat­ko­wo przy­czy­niać się do roz­prze­strze­nia­nia koro­na­wi­ru­sa. Z tego powo­du masecz­ki nie są zale­ca­ne dla wszyst­kich. Dr The­re­sa Tam, głów­na fede­ral­na urzęd­nik ds. zdro­wia publicz­ne­go, wspo­mnia­ła jed­nak nie­daw­no, że Otta­wa jest otwar­ta na ponow­ne roz­pa­trze­nie tych zaleceń.

  1. Wynaj­mu­ję miesz­ka­nie i wła­ści­ciel loka­lu zapro­po­no­wał mi odro­cze­nie pła­ce­nia czyn­szu, jed­nak póź­niej czynsz musiał­by być zapła­co­ny wraz z odset­ka­mi. Czy takie nali­cze­nie odse­tek jest legalne?

Pyta­nie zada­ła kobie­ta z Van­co­uver, a w Kolum­bii Bry­tyj­skiej nali­cza­nie odse­tek od opóź­nio­nej płat­no­ści czyn­szu jest dopusz­czal­ne. To też jed­nak zale­ży od umo­wy, jaką loka­to­rzy zawar­li z wynajmującym.

Praw­nik z Van­co­uver Tenants Union, Will Glad­man, zauwa­ża, że pod­pi­su­jąc umo­wę stro­ny zgo­dzi­ły się na okre­ślo­ne warun­ki, więc nie ma powo­du, dla któ­re­go nali­cze­nie odse­tek mia­ło­by być nielegalne.

War­to dodać, że na czas pan­de­mii w więk­szo­ści pro­win­cji wstrzy­ma­no eksmisje.

Pra­wo regu­lu­ją­ce wyna­jem jest róż­ne w zależ­no­ści od prowincji.

  1. Czy moż­na bez­piecz­nie coś ugo­to­wać albo upiec dla przyjaciół?

W cza­sie pan­de­mii część osób ma wię­cej cza­su niż zwy­kle i nie­któ­rzy mogą chcieć spę­dzić go wła­śnie w kuch­ni robiąc coś dobre­go dla innych. Ostat­nie bada­nia wyka­zu­ją, że koro­na­wi­rus jest w sta­nie prze­trwać na wie­lu powierzch­niach, to Kana­dyj­ska Agen­cja Inspek­cji Żyw­no­ści poda­je, że nie ma dowo­dów na to, by jedze­nie było prze­kaź­ni­kiem wiru­sa. Dr Lyno­ra Saxin­ger z Edmon­ton mówi, że wię­cej nie­po­ko­ju budzi spo­sób dostar­cza­nia żyw­no­ści, bo jeśli wirus ma na czymś prze­trwać, to na opakowaniu.

  1. Czy my wła­ści­wie wie­my, ilu Kana­dyj­czy­ków ma COVID-19?

Kto z nas nie zada­je sobie pyta­nia o wia­ry­god­ność sta­ty­styk, zwłasz­cza że łagod­ne przy­pad­ki nie są testo­wa­ne. Nie­któ­rzy nawet nie wie­dzą, że są cho­rzy. Do tego, żeby badać wszyst­kich, nie wystar­czy­ło­by testów.

Nie­któ­re pro­win­cje robią wię­cej testów niż inne, wię­cej przy­pad­ków wykry­wa­ją, ale to też nie zna­czy, że cho­ru­je w nich wię­cej osób. Pro­win­cje liczą przy­pad­ki w róż­ny spo­sób, nie ma też jed­no­li­tej defi­ni­cji, co nale­ży trak­to­wać jako przy­pa­dek. Gdy się to roz­wi­nie na cały świat, widać, jak trud­no jest cokol­wiek porów­ny­wać. Licz­by mogą przed­sta­wiać tyl­ko część całej histo­rii, ale też dają poję­cie o dyna­mi­ce zja­wi­ska i trendach.