Poli­cja w Alber­cie pro­wa­dzi docho­dze­nie w spra­wie mor­der­stwa dwóch rdzen­nych miesz­kań­ców, któ­rzy, jak się podej­rze­wa, wpa­dli w zasadz­kę po powro­cie z uda­ne­go polo­wa­nia na wiej­skiej dro­dze w  Albercie.

Cia­ła 39-let­nie­go Jake­’a San­so­ma i jego 57-let­nie­go wuja Mor­ri­sa Car­di­na­la , zna­le­zio­no 28 mar­ca obok fur­go­net­ki na wiej­skiej dro­dze w pobli­żu Glen­don, mia­stecz­ka rol­ni­cze­go poło­żo­ne­go 160 mil na pół­noc­ny wschód od Edmon­ton. Obaj zgi­nę­li od ran postrzałowych.

San­som, któ­ry nie­daw­no stra­cił pra­cę jako mecha­nik cięż­kie­go sprzę­tu z powo­du zwol­nień zwią­za­nych z koro­na­wi­ru­sem, wyru­szył na polo­wa­nie z Car­di­na­lem, aby pomóc w zaopa­trze­niu   rodzi­ny. Polo­wa­li na łosia.

Reklama

Po  zastrze­le­niu zwie­rzę­cia oby­dwaj  zro­bi­li sobie sel­fie w lesie. Jako Mety­si mie­li pozwo­le­nie na polo­wa­nie na tym tere­nie poza sezonem.

Wia­do­mość o mor­der­stwie zszo­ko­wa­ły przy­ja­ciół i rodzinę.

Wyni­ki sek­cji zwłok  nie zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne. RCMP odmó­wi­ła poda­nia infor­ma­cji o licz­bie lub cha­rak­te­rze ran postrza­ło­wych, powo­łu­jąc się na potrze­bę „zacho­wa­nia inte­gral­no­ści” dochodzenia.

Poli­cja jest prze­ko­na­na że męż­czyź­ni wpa­dli w zasadz­kę na skrzy­żo­wa­niu — ale ostrze­gli, że śledz­two jest w począt­ko­wej fazie. W tym momen­cie nie ma dowo­dów suge­ru­ją­cych, że zbrod­nia jest moty­wo­wa­na rasowo.