Mini­ster­stwo Zdro­wia Kana­dy zatwier­dzi­ło pierw­szą szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID-19 dla dzie­ci , dając zie­lo­ne świa­tło dla dwu­daw­ko­wej szcze­pion­ki fir­my Pfizer-BioNTech.

Dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat mogą teraz otrzy­mać tę szcze­pion­kę, w mniej­szej daw­ce niż ofe­ro­wa­na jest ona oso­bom w wie­ku 12 lat i starszym.

Daw­ki pedia­trycz­ne, któ­re będą ofe­ro­wa­ne młod­szym dzie­ciom, będą sta­no­wić jed­ną trze­cią dawek ofe­ro­wa­nych dzie­ciom w wie­ku 12 lat i star­szym, przy czym Health Cana­da zatwier­dzi­ła daw­ki, któ­re będą poda­wa­ne w odstę­pie 21 dni.

Reklama

 „Po dokład­nym i nie­za­leż­nym prze­glą­dzie nauko­wym dowo­dów, Depar­ta­ment usta­lił, że korzy­ści pły­ną­ce ze sto­so­wa­nia tej szcze­pion­ki dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat prze­wyż­sza­ją ryzy­ko”.

 

Na pod­sta­wie doku­men­tów badań kli­nicz­nych przed­sta­wio­nych przez pro­du­cen­ta Health Cana­da potwier­dza iż bada­nia kli­nicz­ne wyka­za­ły, że szcze­pion­ka Pfi­zer była w 95 pro­cen­tach sku­tecz­na w ochro­nie uczest­ni­ków bada­nia przed COVID-19 w przy­pad­ku osób w wie­ku 16 lat i star­szych, w 100 pro­cen­tach w przy­pad­ku osób w wie­ku od 12 do 15 lat i w 90,7 pro­cen­tach  sku­tecz­na dla osób w wie­ku od 5 do 11 lat.

Fir­ma Pfi­zer będzie musia­ła nadal dostar­czać Kana­dzie infor­ma­cji o bez­pie­czeń­stwie i sku­tecz­no­ści na pod­sta­wie trwa­ją­cych badań i rze­czy­wi­stych zasto­so­wań, przy czym Health Cana­da i Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go zobo­wią­żą się do „ści­słe­go moni­to­ro­wa­nia” sto­so­wa­nia tej szcze­pion­ki, któ­rej nada­no mar­ko­wą nazwę „Komir­na­ty”.

Rząd fede­ral­ny zamó­wił już daw­no temu 2,9 milio­na dawek tej szcze­pion­ki i obie­cał, że dosta­wy tra­fią do Kana­dy wkrót­ce po uzy­ska­niu zezwo­le­nia regulacyjnego.

Według byłej mini­ster ds. zamó­wień Ani­ty Anand, już pierw­sze dosta­wy wystar­czą, aby dostar­czyć  pierw­szą daw­kę dla każ­de­go kwa­li­fi­ku­ją­ce­go się kana­dyj­skie­go dziecka.

Anand powie­dział, że Kana­da ma wystar­cza­ją­cą ilość strzy­ka­wek i innych mate­ria­łów nie­zbęd­nych do poda­wa­nia pedia­trycz­nych szcze­pio­nek COVID-19, a dostar­cza­nie dru­gich dawek będzie „uza­leż­nio­ne od szyb­ko­ścii wdra­ża­nia i poda­wa­nia pierw­szych dawek”.