Co war­to wie­dzieć o koro­na­wi­ru­sie… Poni­żej przed­sta­wia­my odpo­wie­dzi na parę nur­tu­ją­cych pytań.

  1. Czy kupo­wa­na w skle­pach żyw­ność i pro­duk­ty zama­wia­ne z dosta­wą są bez­piecz­ne? Czy trze­ba je spe­cjal­nie czy­ścić? Jak myć warzy­wa i owoce?

Kana­dyj­ska Agen­cja Inspek­cji Żyw­no­ści poda­je, że nie stwier­dzo­no, by koro­na­wi­rus prze­no­sił się poprzez jedze­nie lub opa­ko­wa­nia, w któ­re pako­wa­na jest żyw­ność. Bada­nia poka­zu­ją jed­nak, że wirus przez okre­ślo­ny czas może pozo­stać aktyw­ny na róż­ne­go rodza­ju powierzch­niach. Na powierzch­niach pla­sti­ko­wych i ze sta­li nie­rdzew­nej utrzy­mu­je się przez 2–3 dni, na kar­to­nie — do 24 godzin, na mie­dzi — do 4 godzin. Jed­no­cze­śnie z badań wyni­ka, że ilość pato­ge­nu na takich powierzch­niach praw­do­po­dob­nie jest nie­wy­star­cza­ją­ca do wywo­ła­nia infek­cji. Nie­jest to jed­nak stu­pro­cen­to­wo pewne.

Epi­de­mio­log dr Rama Nair mówi, że żyw­ność pako­wa­ną moż­na umyć wodą z mydłem albo wytrzeć chu­s­tecz­ką dezyn­fe­ku­ją­cą. Warzy­wa i owo­ce nale­ży umyć wodą zaraz po przy­nie­sie­niu do domu. Doda­je, że nie wia­do­mo, jak dłu­go koro­na­wi­rus utrzy­mu­je się na róż­nych pro­duk­tach, ale lepiej dmu­chać na zim­ne. Wie­my, że woda z mydłem zabi­ja wiru­sa i tego nale­ży się trzymać.

Po roz­pa­ko­wa­niu rze­czy nale­ży pamię­tać o umy­ciu rąk.

  1. Czy oso­by, któ­re np. przed tygo­dniem wró­ci­ły do Kana­dy i prze­by­wa­ją w izo­la­cji domo­wej mogą wyjść na spa­cer, jeśli zacho­wa­ją przy tym odpo­wied­ni dystans do innych ludzi?

Mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du przy­po­mi­na, że oso­by wra­ca­ją­ce z zagra­ni­cy musza poważ­nie podejść do zale­ce­nia samo­izo­la­cji. “Pozo­stań­cie w domu przez 14 dni, bez wyjąt­ku”. Ozna­cza to zero spa­ce­rów, nawet jeśli się ma ogród ogro­dzo­ny płotem.

  1. Czy COVID-19 jest groź­ny dla kobiet w cią­ży? Czy kobie­ty cię­żar­ne powin­ny się izolować?

Wstęp­ne bada­nia kli­nicz­ne nie potwier­dza­ją moż­li­wo­ści prze­no­sze­nia koro­na­wi­ru­sa z mat­ki na dziec­ko w jej łonie. Poja­wi­ły się donie­sie­nia o zaka­żo­nych nowo­rod­kach, ale do zaka­że­nia doszło naj­praw­do­po­dob­niej już po naro­dzi­nach pod­czas kon­tak­tu z zaka­żo­ną mat­ką. Dr Jon Bar­rett z Sun­ny­bro­ok Health Scien­ces Cen­tre w Toron­to mówi, że ryzy­ko dla kobiet w cią­ży jest takie samo jak dla innych osób. Kobie­ty w trze­cim try­me­strze cią­ży powin­ny za to na bie­żą­co dowia­dy­wać się, jakie są wytycz­ne szpi­ta­la doty­czą­ce porodów.

  1. Kto kwa­li­fi­ku­je się do wypła­ty dodat­ku do czyn­szu lub kredytu?

Rząd fede­ral­ny nie ogło­sił żad­ne­go zasił­ku dla loka­to­rów, ale oso­by, któ­re muszą pła­cić czynsz, mogą sko­rzy­stać z zapo­móg ofe­ro­wa­nych przez nie­któ­re pro­win­cje. Kolum­bia Bry­tyj­ska może wypła­cać z tego tytu­łu do 500 dol. Zapew­nia też o zamro­że­niu pod­wy­żek czyn­szu i wstrzy­ma­niu eks­mi­sji. Jeśli cho­dzi o spła­ty kre­dy­tów hipo­tecz­nych, moż­li­we są odro­cze­nia płat­no­ści rat, ale o warun­kach decy­du­je bank. Waż­ne, ze przez okres odro­cze­nia odset­ki się kumu­lu­ją, co skut­ku­je wyż­szy­mi rata­mi w póź­niej­szym okresie.

  1. Jak moż­na się izo­lo­wać w domu, w któ­rym miesz­ka­ją też inne osoby?

W takim wypad­ku wska­za­ne jest utrzy­my­wa­nie odle­gło­ści 2 metrów od innych osób, nosze­nie maski, jeśli jest potrzeb­na, korzy­sta­nie z innych naczyń i sztuć­ców niż pozo­sta­li domow­ni­cy, mycie i dezyn­fe­ko­wa­nie czę­sto użyt­ko­wa­nych powierzch­ni, czę­ste mycie rąk.