Z róż­nych czę­ści świa­ta, od Dża­kar­ty po Nową Szko­cję, nad­cho­dzą wia­do­mo­ści o uży­wa­niu kasz­lu jako bro­ni prze­ciw­ko policji.

Guar­dian dono­sił kil­ka dni temu:

o aresz­to­wa­niu w Man­che­ste­rze Mate­usza Rejew­skie­go (33 lata), któ­ry został oskar­żo­ny o napaść po kszl­nię­ciu na funk­cjo­na­riu­sza poli­cji i poin­for­mo­wa­niu go, że ma koronawirusa.

reklama

Rejew­ski został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny i we wto­rek poja­wił się w sądzie w Manchesterze.

Rów­nież w Che­shi­re ​​gru­pa nasto­lat­ków , któ­rzy twier­dzi­li, że mają koro­na­wi­ru­sa celo­wo kasz­la­ła na pra­cow­ni­ków służ­by zdrowia.

W Nowej Szko­cji RCMP infor­mu­je, że ludzie twier­dzą­cy, iż są cho­rzy na COVID-19, gro­zi­li kasz­lem funk­cjo­na­riu­szom policji.

Moun­ties twier­dzą, że w cią­gu minio­nych kil­ku dni wie­lu ofi­ce­rów RCMP zgło­si­ło, iż gro­żą im kasz­lem ludzie twier­dzą­cy, że mają wirusa.

Cpl. Jen­ni­fer Clar­ke, rzecz­nik pra­so­wy RCMP w Nowej Szko­cji infor­mu­je, że gdy­by ktoś celo­wo kasz­lał na ofi­ce­ra RCMP, było­by to uwa­ża­ne za atak na funkcjonariusza.

Ostrze­że­nie poja­wi­ło się po podob­nym incy­den­cie w Nowym Brunsz­wi­ku w zeszłym tygo­dniu, kie­dy to dwóch męż­czyzn zosta­ło oskar­żo­nych o napaść za rze­ko­my kaszel na innych .

W odpo­wie­dzi na pan­de­mię COVID-19 pro­win­cje Nowy Brunsz­wik i Nowa Szko­cja wyma­ga­ją od osób, któ­re podró­żo­wa­ły poza pro­win­cja­mi, izo­lo­wa­nia się przez 14 dni po powrocie.