Kana­da jest jedy­nym kra­jem, któ­ry upa­mięt­nia uro­dzi­ny Kró­lo­wej Wik­to­rii pod­czas ofi­cjal­ne­go świę­ta.  Pro­to­kół rzą­du fede­ral­ne­go naka­zu­je, aby w dzień Wik­to­rii kró­lew­ską fla­gę Unii wywie­sić od wscho­du do zacho­du słoń­ca we wszyst­kich budyn­kach rzą­du fede­ral­ne­go — w tym na lot­ni­skach, bazach woj­sko­wych i innych  tam, gdzie pozwa­la­ją na to warun­ki fizycz­ne (tzn. tam, gdzie ist­nie­je dru­gi maszt fla­go­wy, ponie­waż Roy­al Union Flag nigdy nie może zastą­pić fla­gi narodowej ).

W całym kra­ju Vic­to­ria Day słu­ży jako nie­ofi­cjal­ny  począ­tek let­nie­go kalen­da­rza spo­łecz­ne­go.   Dzień Wik­to­rii jest tak­że począt­kiem sezo­nu let­ni­sko­we­go kie­dy wła­ści­cie­le dom­ków let­ni­sko­wych otwie­ra­ją na lato swe nieruchomości.

Uro­dzi­ny kró­lo­wej Wik­to­rii były świę­tem w Kana­dzie na dłu­go przed Kon­fe­de­ra­cją , a pierw­sze usta­wo­daw­stwo doty­czą­ce tego wyda­rze­nia zosta­ło uchwa­lo­ne w 1845 r.  W 1854 r., w 35. uro­dzi­ny kró­lo­wej Wik­to­rii , oko­ło 5000 miesz­kań­ców Kana­dy Zachod­niej zgro­ma­dzi­ło się przed Govern­ment House (w pobli­żu dzi­siej­szych ulic King and Sim­coe w Toron­to ) by „wiwa­to­wać na cześć swej królowej”.

reklama