Pre­zy­dent Nie­miec Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier w orę­dziu wygło­szo­nym w Wiel­ką Sobo­tę podzię­ko­wał Niem­com za ich zaan­ga­żo­wa­nie w cza­sie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i stwier­dził, że obec­ny kry­zys jest “pró­bą nasze­go człowieczeństwa”.

“Aku­rat w Wiel­ka­noc, w świę­to zmar­twych­wsta­nia, kie­dy chrze­ści­ja­nie na całym świe­cie świę­tu­ją zwy­cię­stwo życia nad śmier­cią, musi­my się ogra­ni­czyć — aby cho­ro­ba i śmierć nie zatrium­fo­wa­ły nad życiem” — powie­dział szef pań­stwa w wyemi­to­wa­nym wie­czo­rem orę­dziu telewizyjnym.

“Opła­ku­je­my tych, któ­rzy umie­ra­ją samot­nie” — dodał. Wspo­mniał miej­sca na świe­cie naj­moc­niej dotknię­te pan­de­mią, wymie­nia­jąc wśród nich wło­skie Ber­ga­mo, fran­cu­ską Alza­cję, Madryt czy Nowy Jork.

Pre­zy­dent RFN podzię­ko­wał Niem­com za oka­zy­wa­ną sobie nawza­jem pomoc i soli­dar­ność. “Życie każ­de­go z was rady­kal­nie się zmie­ni­ło” — przy­znał. Dodał, że nie ma goto­we­go sce­na­riu­sza na poko­na­nie tego kryzysu.

Ter­min znie­sie­nia obo­wią­zu­ją­cych obostrzeń zale­ży “nie tyl­ko od poli­ty­ków i eks­per­tów”, ale tak­że od wszyst­kich oby­wa­te­li, ich “cier­pli­wo­ści i dys­cy­pli­ny” — pod­kre­ślił Ste­in­me­ier. Każ­dy, sto­su­jąc się do rady­kal­nych zaka­zów, “ura­to­wał ludz­kie życie” — dodał.

“Pan­de­mia poka­zu­je nam, że owszem, jeste­śmy bez­bron­ni. Być może zbyt dłu­go wie­rzy­li­śmy, że jeste­śmy nie­ty­kal­ni, że wciąż może­my iść szyb­ciej, wyżej, dalej. To była pomył­ka” — stwierdził.

“Wszy­scy pra­gnie­my nor­mal­no­ści. Ale co to wła­ści­wie zna­czy? Jak naj­szyb­ciej wró­cić do sta­rej ruty­ny, sta­rych przy­zwy­cza­jeń?” — zazna­czył w nagra­niu zre­ali­zo­wa­nym w rezy­den­cji pre­zy­den­ta RFN — zam­ku Bel­le­vue w Ber­li­nie. Po pan­de­mii “świat będzie inny” — podkreślił.

“Ta pan­de­mia to nie jest woj­na”, ale “pró­ba nasze­go czło­wie­czeń­stwa, któ­ra wydo­by­wa w ludziach to, co naj­gor­sze i naj­lep­sze. Okaż­my sobie nawza­jem to, co w nas naj­lep­sze” — wzy­wał. Ste­in­me­ier zaape­lo­wał, aby dzie­lić się wszel­ką wie­dzą w zakre­sie badań medycz­nych w celu zna­le­zie­nia szcze­pion­ki i tera­pii prze­ciw­ko wiru­so­wi SARS-CoV‑2.

“Niem­cy nie mogą wyjść z kry­zy­su sil­ni i zdro­wi, jeśli sil­ni i zdro­wi nie będą też nasi sąsie­dzi” — zazna­czył. “30 lat po zjed­no­cze­niu Nie­miec, 75 lat po zakoń­cze­niu woj­ny, my, Niem­cy, jeste­śmy nie tyl­ko wezwa­ni do oka­za­nia soli­dar­no­ści w Euro­pie, jeste­śmy do tego zobowiązani”.

Z Lip­ska Łukasz Gra­jew­ski PAP