Obo­zo­wa­nie na zie­miach nale­żą­cych do Koro­ny jest zabro­nio­ne — podał w sobo­tę 11 kwiet­nia rząd Ontario

Rząd Onta­rio ogło­sił zakaz biwa­ko­wa­nia na tere­nach pań­stwo­wych. Oto szczegóły:

Pomi­mo jakich­kol­wiek prze­pi­sów usta­wo­wych lub wyko­naw­czych, któ­re sta­no­wią ina­czej, biwa­ko­wa­nie na tere­nach publicz­nych jest zabro­nio­ne przez cały czas trwa­nia ogło­szo­ne­go sta­nu wyjąt­ko­we­go i obej­mu­je zaj­mo­wa­nie jakich­kol­wiek tere­nów publicz­nych w rozu­mie­niu usta­wy o tere­nach publicz­nych, w tym:

Reklama

tere­nów pań­stwo­wych pokry­tych wodą lub lodem lub jed­nym i drugim

do celów rekre­acyj­nych, noc­le­gów na świe­żym powie­trzu i obej­mu­je usta­wia­nie na tere­nach publicz­nych wszel­kie­go sprzę­tu wyko­rzy­sty­wa­ne­go do rekre­acji na świe­żym powie­trzu, takie­go jak namiot, przy­cze­pa, przy­cze­pa z namio­tem, pojazd rekre­acyj­ny, przy­cze­pa kem­pin­go­wa i wszel­kie jed­nost­ki pły­wa­ją­ce pozwa­la­ją­ce  na zakwa­te­ro­wa­nie na noc.

Dozwo­lo­ne działania:
wędrówka

lub korzy­sta­nie z tere­nów publicz­nych w innych  dozwo­lo­nych celach
okre­ślo­nych w usta­wie, jak biwa­ko­wa­nie w celu korzy­sta­nia z praw lud­no­ści rdzennej
Roz­po­rzą­dze­nie wyda­no na pod­sta­wie Usta­wy o zarzą­dza­niu kry­zy­so­wym i ochro­nie ludności