Brid­ge Church w Fort Saskat­che­wan odpra­wił nabo­żeń­stwo w nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną, pozwa­la­jąc człon­kom wspól­no­ty na wia­rę z zacho­wa­niem dystan­su społecznego.

Wier­ni zgro­ma­dzi­li się na par­kin­gu Dow Cen­ten­nial Cen­ter, gdzie słu­cha­li radia w swo­ich samochodach.

„Chcie­li­śmy — w bez­piecz­ny spo­sób — zebrać się razem i móc świę­to­wać ten wiel­ki dzień”. powie­dział pastor Ryan Pedde

Nabo­żeń­stwo odpra­wio­no na sce­nie, w pobli­żu dużych ekranów.

Ped­de dodał, że wszyst­ko zosta­ło zatwier­dzo­ne przez pro­win­cję, Alber­ta Health Servi­ces i mia­sto Fort Saskat­che­wan — choć trze­ba było prze­strze­gać suro­wych zasad.

Wytycz­ne te obej­mo­wa­ły par­ko­wa­nie samo­cho­dów w odle­gło­ści dwóch metrów od sie­bie, zamknię­te okna i nie wię­cej niż 15 osób odprawiających.