Kana­dyj­ski rząd fede­ral­ny przy­znał grant w wyso­ko­ści 828 046 dola­rów na pro­jekt nauko­wy, któ­ry ma być reali­zo­wa­ny przez naukow­ców z labo­ra­to­rium w Wuhan — tego same­go, od któ­re­go mogła się zacząć pandemia.

Na stro­nie rzą­du moż­na prze­czy­tać, że pro­jekt wycho­dzi naprze­ciw potrze­bie szyb­kiej dia­gno­sty­ki pod kątem koro­na­wi­ru­sa. Bada­nia będą pro­wa­dzo­ne przez inter­dy­scy­pli­nar­ny zespół zło­żo­ny z wiru­so­lo­gów, che­mi­ków, spe­cja­li­stów od cho­rób zakaź­nych, osób dzia­ła­ją­cych na pierw­szej linii wal­ki z wiru­sem i spe­cja­li­stów ds. zdro­wia publicz­ne­go z Uni­ver­si­ty of Alber­ta, Kana­dyj­skiej Agen­cji Inspek­cji Żyw­no­ści i Wuhan Insti­tu­te of Viro­lo­gy z Chin. Człon­ko­wie zespo­łu z Chin, któ­rzy obec­nie prze­pro­wa­dza­ją stan­dar­do­we testy, mają kie­ro­wać badaniami.

Wyni­ki pro­jek­tu mają umoż­li­wić wyko­ny­wa­nie testów w tych czę­ściach świa­ta, w któ­rych dostęp do opie­ki medycz­nej jest ograniczony.

REKLAMA

Washing­ton Post pisał, że Wuhan Insti­tu­te of Viro­lo­gy może być miej­scem, od któ­re­go zaczę­ła się pan­de­mia. Pro­wa­dzo­no tam bada­nia nad koro­na­wi­ru­sa­mi pocho­dzą­cy­mi od nie­to­pe­rzy, któ­re, w przy­pad­ku prze­nie­sie­nia na czło­wie­ka, mogą wywo­łać pan­de­mię podob­ną do SARS. Asso­cia­ted Press po swo­im śledz­twie dono­si­ło, że sześć dni po tym, jak chiń­skie wła­dze uświa­do­mi­ły sobie, że mogą mieć do czy­nie­nia z począt­kiem pan­de­mii, w Wuhan zor­ga­ni­zo­wa­no wiel­ki ban­kiet na parę tysię­cy osób. Milio­ny podró­żo­wa­ły na impre­zy z oka­zji nowe­go roku. Leka­rze w Wuhan się oba­wia­li, ale naukow­cy, zastra­sze­ni przez wła­dze, milczeli.