Onta­rio ofi­cjal­nie weszło w siód­mą falę COVID-19, tym razem napę­dza­ną przez pod­wa­riant Omi­cron BA.5, ostrze­ga głów­ny lekarz prowincji.

„Nie­ste­ty tak, jeste­śmy w kolej­nej fali” – powie­dział w śro­dę CBC News dr Kie­ran Moore, dyrek­tor medycz­ny pro­win­cji, po tym, jak panel dorad­ców nauko­wych w Onta­rio wska­zał na wykład­ni­czy wzrost w więk­szo­ści jed­no­stek zdro­wia publicznego.

Moore poin­for­mo­wał, że pro­win­cja doko­nu­je obec­nie prze­glą­du dal­szych upraw­nień do dawek przy­po­mi­na­ją­cych i że decy­zja w tej spra­wie zosta­nie pod­ję­ta wkrótce.

reklama

Pod­wa­riant BA.5 reje­stro­wa­no od począt­ku czerw­ca, ale napraw­dę  „wystrze­lił” w poło­wie mie­sią­ca, sta­jąc się odmia­ną domi­nu­ją­cą, powie­dział Moore. Onta­rio może praw­do­po­dob­nie spo­dzie­wać się kolej­nych czte­rech do pię­ciu tygo­dni w tej fali, któ­ra trwa już trze­ci tydzień, powie­dział, doda­jąc, że infek­cje mają wzro­snąć w cią­gu następ­nych 10 dni, zanim zaczną zwalniać.

„Jest mnó­stwo nie­wia­do­mych na jesień, ale mogę zapew­nić wszyst­kich miesz­kań­ców Onta­rio, że się   przy­go­to­wu­je­my” – powie­dział Moore.

Według czo­ło­we­go leka­rza pro­win­cji 66 pro­cent nowych krą­żą­cych szcze­pów to teraz szczep BA.5, co pro­wa­dzi do wzro­stu pozy­tyw­nych wyni­ków testów i hospitalizacji.
Po raz pierw­szy od maja pozy­tyw­ne wyni­ki testów prze­kra­cza­ją 10 pro­cent, a wyni­ki doty­czą­ce ście­ków rosną w całej pro­win­cji i w więk­szo­ści regionów

Co wię­cej, Onta­rio odno­to­wu­je pierw­szy wzrost hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19 od maja, a licz­ba osób przy­ję­tych z powo­du wiru­sa jest wyż­sza niż kie­dy­kol­wiek zeszłe­go lata.

Naj­now­sze dane  poka­zu­ją, że 29 czerw­ca 605 osób było hospi­ta­li­zo­wa­nych w wyni­ku wiru­sa. To wzrost o 89 osób w sto­sun­ku do poprzed­nie­go tygodnia.

Ozna­ki nowej fali w Onta­rio poja­wia­ją się, gdy kil­ka kra­jów G10 już odno­to­wa­ło wzrost licz­by przy­pad­ków napę­dza­nych przez pod­wa­rian­ty Omi­cron, w tym mię­dzy inny­mi  Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­niA, Wło­CHY, Bel­gia i Szwajcaria.

Gru­pa dorad­cza uwa­ża, że obec­ne dowo­dy nie suge­ru­ją, by BA.5 był bar­dziej dotkli­wy niż szcze­py, któ­re napę­dza­ły poprzed­nie fale lub że dopro­wa­dzi do pozio­mu hospi­ta­li­za­cji obser­wo­wa­nych we wcze­śniej­szych eta­pach pandemii.

„Jed­nak wzrost nastę­pu­je w cza­sie, gdy szpi­ta­le już bory­ka­ją się z nie­do­bo­ra­mi per­so­ne­lu i rekor­do­wy­mi cza­sa­mi ocze­ki­wa­nia – ma to wpływ na nas wszyst­kich” – ostrze­ga zespół doradczy.

Zespół radzi każ­de­mu, kto prze­by­wa w zatło­czo­nym pomiesz­cze­niu publicz­nym, aby nosił wyso­kiej jako­ści maskę i jak naj­czę­ściej wie­trzył pomiesz­cze­nia w celu zwięk­sze­nia prze­pły­wu powie­trza. Każ­dy w wie­ku powy­żej 18 lat, któ­ry nie otrzy­mał trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki COVID-19, powi­nien „wziąć ją już teraz”, twier­dzi panel.

Każ­da oso­ba w wie­ku 60 lat lub star­sza lub oso­ba z obni­żo­ną odpor­no­ścią powin­na teraz przy­jąć swo­ją czwar­tą daw­kę, cho­ciaż zak­tu­ali­zo­wa­ne szcze­pion­ki skie­ro­wa­ne na now­sze warian­ty mogą być dostęp­ne już tej jesie­ni, „sen­sow­ne jest wzię­cie tych szcze­pio­nek, na któ­re teraz się kwalifikujesz”.

„Możesz zostać ponow­nie zain­fe­ko­wa­ny przez BA.5, nawet jeśli nie­daw­no zosta­łeś zara­żo­ny wcze­śniej­szym szcze­pem” – twier­dzi  gru­pa dorad­cza. „Lek­kie infek­cje mogą nadal zakłó­cać two­je życie i zwięk­szać ryzy­ko dłu­go­trwa­łe­go COVID”.

Uzy­ska­nie peł­ne­go obra­zu sytu­acji  COVID-19 sta­ło się  trud­niej­sze w cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy po tym, jak rząd pro­win­cji ogra­ni­czył testy labo­ra­to­ryj­ne i prze­stał publi­ko­wać dane doty­czą­ce szkół. 11 czerw­ca pro­win­cja prze­szła rów­nież na coty­go­dnio­we rapor­to­wa­nie danych doty­czą­cych COVID-19 po ponad dwóch latach codzien­nych aktualizacji.

 

za cbc